Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an".

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Phong Su - Dieu Tra . Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an".

Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an"

- 14 gio chieu nay, 28/3, ong Nguyen Viet Tien, nguyen thu truong Bo GTVT da co mat tai Vien Kiem sat Nhan dan toi cao de nhan Quyet dinh dinh chi vu an, dinh chi dieu tra doi voi ban than ong..

Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an" - Ban co dau.
Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an" - Ban khong dau.
Sponsored links:

Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an".

Ong Nguyen Viet Tien trao doi voi phong vien sau khi nhan quyet dinh  dinh chi. (Anh: Phuc Hung)

Ngay tu 14h, phia truoc toa nha VKSND  toi cao 44 Ly Thuong Kiet da co kha dong phong vien va nguoi than cua ong Tien dung cho.

Khoang 14h30, ong Nguyen Viet Tien thanh thoi buoc ra tu tru so Vien Kiem sat Nhan dan toi cao 44 Ly Thuong Kiet voi nu cuoi  nhe nhang.

Sau hon 1 nam duong dau voi vong lao ly, ong Tien van giu cho minh mot phong thai diem tinh cua mot nguyen thu truong.

Ngap trong hoa va tieng cuoi vui cua nguoi than, ong Nguyen Viet Tien cung niem no voi canh bao chi:

- “Cam on su quan tam  cua cac ban trong thoi gian  vua qua” va nhanh chong len mot chiec Toyota Corolla mau trang de tro ve nha.

Quyet dinh so 13/VKSTC-V1A cua VKSND  toi cao ve viec dinh chi vu an  doi voi bi can Nguyen Viet Tien neu ro: ong Nguyen Viet Tien duoc dinh chi dieu tra ve toi co y lam trai quy dinh  nha nuoc  ve quan ly kinh te  gay hau qua nghiem trong (dieu 165 Bo luat hinh su) va loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu (dieu 281).

Rieng toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong (dieu 285), VKS mien truy cuu trach nhiem hinh su theo dieu 25 Bo luat hinh su.

Cu the: Vu an  lien quan den ong Tien bat nguon tu khi Cuc canh sat  dieu tra ve trat tu xa hoi;

 - C14 Bo Cong an  pha o bac cua Bui Quang Hung voi hon 20 can bo Cong an TP  ngay 13/12/2005 tai khu Bach Thao  Ha Noi.

Mo rong vu an, co quan  CSDT  phat hien dau vet ve viec to chuc ca do bong da, trong do co lien quan den nhieu can bo PMU 18, dac biet la Tong giam doc  Bui Tien Dung.

Mo rong vu an  ra huong thu hai  ve nhung sai pham trong quan ly kinh te  tai PMU 18, dau nam 2006, ong Nguyen Viet Tien, thu truong Bo Giao thong van tai, nguoi tien nhiem cua Bui Tien Dung, bi co quan  dieu tra trieu tap.

Vu an co y lam trai quy dinh  nha nuoc  ve quan ly kinh te, loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu, thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong duoc khoi to voi 9 bi can gom: ong Nguyen Viet Tien, Bui Tien Dung va mot so truong, pho phong PMU 18.

Co quan dieu tra cho rang, voi cuong vi Tong Giam doc  PMU 18 (1994-1998), ong Tien da dieu 4 xe tu nguon von cua ODA sang mot so don vi trong nganh giao thong su dung, trong do xe Toyota Crown do Bo truong Bui Danh Luu su dung, chiec Toyota Landcruise cho thu truong Le Ngoc Hoan.

Co quan dieu tra cho rang, viec dieu chuyen cac xe la nham tron thue nhap khau  vi la xe cua du an.  Nhung qua trinh dieu tra xac dinh, viec dieu chuyen la co y kien cua lanh dao Bo Giao thong van tai. Vien kiem sat nhan dinh: Hanh vi cua ong Nguyen Viet Tien dieu dong 4 xe o to  den cac co quan  cua Bo GTVT va dong y de PMU 18 mua 1 xe o to  giao cho So GTVT Quang Ninh  lam nhiem vu giai phong mat bang quoc lo 18 la thuc hien theo tham quyen khong gay hau qua nghiem trong.  Vi vay hanh vi nay khong cau thanh toi “Co y lam trai quy dinh  cua Nha nuoc  ve quan ly kinh te  gay hau qua nghiem trong”. 
 Ong Nguyen Viet Tien nhan bo hoa tu mot lanh dao PMU 18. (Anh: Phuc Hung)

Ve hanh vi “Loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu”, trong khi mo rong nang cap  quoc lo 18, nang cap  duong vao khu den tho Chu Van An, UBND  xa Van An quyet dinh  dau tu  xay dung  cho Trai Sen va san van dong  xa Van An…

Theo co quan  dieu tra, voi tu cach thu truong, ong Tien da but phe vao to trinh cua UBND  xa Van An, Chi Linh, Hai Duong ho tro kinh phi san lap nen cho o thon Trai Sen.

Do vay, xa duoc nhan tong cong 275 trieu dong  de di chuyen cho, dam bao hanh lang an toan giao thong.

Qua trinh dieu tra, co quan  cong an  xac dinh, con re ong Tien co mua dat rung lam trang trai tai day... do do co quan  dieu tra dat ra nghi van viec cap kinh phi tren co dau hieu cua toi loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu.

Tuy nhien, Vien KSND Toi cao da bac bo nghi van nay va cho rang: Hanh vi cua Nguyen Viet Tien ky duyet ho tro kinh phi san nen cho Trai Sen la dung trinh tu, thu tuc, tham quyen cua chu dau tu, phu hop voi quy dinh  cua phap luat.

Vi vay hanh vi nay khong cau thanh toi “Loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu”.

Lien quan den vu an  nay, cac bi can Nguyen Huu Vinh (nguyen pho truong phong  trien khai du an 6 - PMU 18) va Nguyen Ngoc Moi cung duoc mien truy cuu trach nhiem hinh su.

 

Co quan dieu tra ket luan Nguyen Huu Vinh co hanh vi dong pham voi Pham Tien Dung trong viec lap chung tu khong cho ban dieu hanh goi thau 4 thue nha va xe oto  cua cong ty  TNHH Doan Trung va chiem doat 200 trieu dong. Nhung den nay, co quan  dieu tra co co so ket luan ong Vinh khong dong pham voi Pham Tien Dung. Viec ky giay va chi dao Ngo Ngoc Long tam ung 50 trieu cua nha thau goi 4, ong Vinh khai khong nhan tien nhung chiu trach nhiem tra so tien do vi la nguoi ky giay.

 

Ong Moi bi co quan  dieu tra ket luan pham toi lam dung chuc vu quyen han chiem doat tai san  voi vai tro dong pham giup suc cho Nguyen Thanh Son (con trai ong Moi). Nhung VKS cho rang, hanh vi cua ong Moi chua cau thanh toi danh do nen duoc mien truy cuu trach nhiem hinh su.

Ve toi danh:

-“Thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong”, Co quan  CSDT  cho rang, sau khi tiep quan cuong vi Tong giam doc, Bui Tien Dung da cho muon 30 xe, trong do co 7 xe cho cac don vi ngoai nganh, vi the co quan  dieu tra dat ra trach nhiem cua ong Tien voi tu cach thu truong.

Cong an  cung phat hien mot sai pham tai mot so du an, khoang 3 ty dong. Va du an cau Bai chay voi so tien tuong tu, hien 13 nguoi lien quan da bi khoi to.

Theo co quan  dieu tra, ong Tien phai co trach nhiem voi tu cach la nguoi quan ly  ve toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.

VKS dong tinh voi quan diem  nay, cho rang du can cu truy cuu trach nhiem hinh su toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.

Ve viec nay, Vien Kiem sat nhan dan toi cao nhan dinh: Trong qua trinh chi dao thuc hien cac du an nguon von ODA, Nguyen Viet Tien khong thuc hien day du trach nhiem, thieu kiem tra don doc trong qua trinh thuc hien den khi ket thuc du an de xay ra nhieu vi pham  o Ban quan ly cac du an 18 (PMU 18), da pham toi “Thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong”.

Tuy nhien, xem xet cac yeu to khach quan, chu quan va thoi diem xay ra toi pham, VKSND  Toi cao nhan thay: Viec de xay ra cac vi pham phap  luat o PMU 18 trach nhiem truc tiep  la cua Ban lanh dao  PMU 18 va da duoc xem xet, xu ly theo quy dinh  cua phap luat.

Trong qua trinh thuc hien chuc trach, nhiem vu, Nguyen Viet Tien co nhieu dong gop cho viec khai thac, quan ly, to chuc thuc hien cac du an tu nguon von ODA trong viec phat trien ha tang GTVT Viet Nam.

Xet tinh chat muc do cua hanh vi toi pham va nhan than nguoi pham toi, sau khi can nhac nhieu mat, thay co can cu de mien truy cuu trach nhiem hinh su ve hanh vi pham  toi nay.

Vien Kiem sat Nhan dan toi cao quyet dinh: 1. Can cu khoan 2 Dieu 107 Bo luat to tung hinh su, dinh chi vu an  doi voi bi can Nguyen Viet Tien, nguyen thu truong Bo GTVT ve cac toi “Co y lam trai cac quy dinh  cua nha nuoc  ve quan ly kinh te  gay hau qua nghiem trong” va toi “Loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu”.

Mien trach nhiem hinh su theo khoan 1 dieu 25 Bo luat hinh su doi voi bi can Nguyen Viet Tien ve toi “Thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong”.

Cung voi do, Vien Kiem sat nhan dan toi cao cung de nghi Bo GTVT va cac co quan Nha nuoc  co tham quyen phuc hoi cac quyen va loi ich hop phap cho Nguyen Viet Tien theo quy dinh  cua phap luat.

Van de du luan  dat ra hien nay la co hay khong viec phuc hoi chuc vu cho ong Nguyen Viet Tien. Boi tren thuc te, ngay 29/3/2006, Thu tuong  da ky quyet dinh  so 481QDTT tam dinh chi chuc vu Thu truong Bo GTVT doi voi ong Nguyen Viet Tien.

Sponsored links:

Dan tri

Updated: 28/03/2008 | Views: 99 | Comments: 0

Read full: Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an"

Post your comment about Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an" go to this page.

Read more about Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an"

Your comment will be displayed here Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an". Comment title Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an" . Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an" Tin Tuc Do Day in category Phong Su - Dieu Tra.

Comments on Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an"

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an"!

Ban co y kien gi ve bai viet Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an" nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Nguyen thu truong Nguyen Viet Tien nhan quyet dinh "trang an" ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.32.108, 18 February, 2013 12:35:50 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).