Pham Ngoc Thach.

PhanVien.Com . Bai Viet . Suc Khoe Va Doi Song . Chan Dung Bac Sy . Pham Ngoc Thach.

Pham Ngoc Thach

Bac si Pham ngoc Thach sinh ngay 7 thang 5 nǎm 1909, hoc Dai hoc Y Ha Noi tu nǎm 1928, tot nghiep bac si o Paris nǎm 1934..

Pham Ngoc Thach - Ban co dau.
Pham Ngoc Thach - Ban khong dau.
Sponsored links:

Pham Ngoc Thach.

Tham gia hoat dong  cach mang  o Sai Gon  tu thoi ky Mat tran Binh dan (1936-1939), vao Dang  Cong san Dong Duong thang 3  nǎm 1945.

Pham Ngoc thach la mot trong nhung thay thuoc chuyen khoa lao dau tien o Viet Nam 

Pham Ngoc thach la mot trong nhung thay thuoc chuyen khoa lao dau tien o Viet Nam

Tu thang 3  nǎm 1945, la mot thu linh cua to chuc Thanh nien  Tien phong, tham gia cuop chinh quyen  thang 8  nǎm 1945.

Tu 27 thang 8  nǎm 1945 la Bo truong Y te dau tien cua Chinh phu  Lam thoi nuoc Viet Nam  Dan chu Cong hoa, uy vien uy ban Nhan dan Nam Bo, roi lan luot Thu truong Phu Chu tich, Truong phai doan chinh phu  tai Nam Bo (1948-1950), Chu tich  uy ban Khang chien Hanh chinh Dac khu Sai Gon-Cho Lon, Truong ban Y te cua Dang, Thu truong Y te (1954-1958), tu 1958 la Bo truong Y te. Hy sinh tren chien truong Mien Nam ngay 7 thang 11  nǎm 1968.

Bo Truong Pham Ngoc Thach voi nganh Y te nhan dan:

Nǎm 1958 khi ong tro ve phu trach nganh y te, suc khoe  cua nhan dan ta suy giam rat nhieu, nhat la o nhung vung moi duoc giai phong tinh hinh benh tat rat nghiem trong: benh lao chiem toi 4 % dan so, benh sot ret lan tran o mien nui voi ty le nguoi mac 80-90% lam rat nhieu nguoi chet, nguoi phong lang thang khap noi thieu noi chay chua, benh mat hot lam hang trieu nguoi mu loa, chua co co so y te chǎm soc suc khoe  cho ba me va tre em, ty le tre em  chet benh rat cao, nan huu sinh vo duong pho bien trong xa hoi, cac dich benh nhu dich tieu chay, tho ta, thuong han, dau mua, soi, ho ga, bach hau..., cac benh lay theo duong tinh duc nhu giang mai, lau, hoanh hanh khap noi voi ty le nguoi mac va nguoi chet rat cao, tuoi tho trung binh cua nguoi dan  chua toi 40...

Nganh y te nuoc ta da phat trien manh trong thoi ky khang chien chong Phap, dap ung co hieu qua yeu cau chǎm soc suc khoe  nhan dan trong cac vung tu do, nhung truoc nhiem vu moi nang ne hon phai quan li va chǎm soc suc khoe cho ca nua dat nuoc  hoan toan giai phong thi con yeu va thieu.

Quan triet duong loi, quan diem  cua Dang, dua vao su uu viet cua che do ta, vao dieu kien thuc te cua ta, bac si Pham Ngoc Thach da tim ra con duong thich hop nhat, hieu qua nhat, xay dung  nen y te nhan dan, xay dung 5 phuong cham nguyen tac chi dao viec xay dung  va phat trien nganh ket hop chat che chinh tri va chuyen mon, tu tuong va to chuc, phong benh va chua benh, quan triet phuong cham phong benh la chinh, ket hop y hoc co truyen voi y hoc hien dai, dong y va tay y, ket hop y va duoc... trong cong tac  phong va chua benh, xay dung  mang luoi y te tu trung uong den xa va hop tac xa, xay dung  y te nong thon, to chuc va thuc hien co hieu qua cong tac  phong chong dich benh, san xuat vaccin, tiem chung toan dan, day len trong ca nuoc phong trao "ve sinh yeu nuoc", ve sinh phong benh, xay dung  cac cong trinh ve sinh - gieng nuoc, ho xi, nha tam, to chuc va trien khai cac cuoc van dong thuc hien phong trao bao ve ba me tre em, dao tao  va xay dung  doi ngu can bo, to chuc san xuat thuoc men, dung cu trang thiet bi y te... giai quyet hang loat nhung van de co ban cua su nghiep  y te, thanh toan nhung benh tat, dich benh do che do cu de lai, bao ve, chǎm soc va tǎng cuong co hieu qua suc khoe  nhan dan. Chi trong vong 3 nǎm, den nǎm 1958 chung ta da chien thang duoc hai dich benh lon ton tai da bao doi la dau mua va dich ta. Chua day 10 nǎm sau moi dich benh lon da bi day lui: soi, ho ga, bach hau, uon van... giam han, sot ret, thuong han khong con phat trien thanh dich nua, mat hot duoc thanh toan, bai liet duoc giam thieu, nguoi benh phong, benh lao duoc tap trung trong cac nha dieu duong, cac benh vien  chuyen khoa de chay chua va phuc hoi chuc nǎng, cac benh giang mai, lau... duoc ngǎn chan de khong phat sinh truong hop moi, cac o dich, o lay nhiem bi triet pha, nguoi mac benh cu duoc dieu tri tich cuc, khac phuc  cac di chung, mang luoi y te phat trien rong khap tu trung uong xuong den cac ban lang heo lanh nhat, to chuc y te co so duoc thanh lap co tu 3-5 can bo y te bao gom nu ho sinh, thay thuoc dong y, y si hoac y ta do dan nuoi, xa hoac hop tac xa dam nhiem, chi tra moi chi phi, thuoc men, trang thiet bi, mang luoi y te nong thon, niem tu hao lon cua su nghiep  xay dung  va phat trien nganh y te, duoc tao lap, hoat dong  co hieu qua, nho do cong tac  chi dao phong trao ve sinh, phong chong dich benh, tiem chung phong dich co the tien hanh rat ket qua ngay tai co so. Tren co so mang luoi y te chung do, mang luoi chong lao, mat hot, sot ret, ba tai hoa xa hoi  lon nhat cua dat nuoc cung da duoc xay dung, he thong  benh vien  tuyen huyen, tuyen tinh duoc phat trien, tung buoc lon manh, cac benh vien  tuyen trung uong duoc mo rong, nang cao nǎng luc ki thuat, nhieu vien, benh vien  chuyen khoa duoc thanh lap la co so cho nhung thanh tuu ve cong tac  chǎm soc suc khoe nhan dan trong cac linh vuc nay.

Cong viec xay dung  nganh dang tien hanh rat tot dep thi cuoc dau tranh chong My cuu nuoc bung no, Bac si Pham Ngoc Thach lai cung Dang  doan va lanh dao Bo Y te to chuc lai nganh phu hop voi dieu kien kho khǎn, ac liet cua cuoc chien  dau moi, tiep tuc cac su nghiep  tren, xay dung  nganh trong dieu kien moi cua cuoc chien  tranh, da khoa hoa, ngoai khoa hoa can bo, dao tao  va boi duong khong ngung ve moi mat doi ngu can bo y te. Bat cu noi nao dich danh pha, noi do to chuc y te co the giai quyet moi van de cua cong tac  cap cuu chien thuong, xay dung  4 tuyen dieu tri, phat trien manh me mang luoi y te, dua ky thuat  xuong tuyen duoi, giai quyet mot cach tot dep nhat moi mat cua cong tac  bao ve, chǎm soc suc khoe nhan dan va cac luc luong vu trang, het long het suc chi vien cho y te Mien Nam.

Nǎm 1968 he thong  y te o mien Bac co ban da vung chac. o Mien Nam chien tranh xam luoc  cua de quoc My va tay sai chuyen sang giai doan moi ngay cang ac liet hon, hi sinh ton that nhieu hon nhung chien thang cung nhieu hon, vang doi hon. o tuoi 59, Bac si Pham Ngoc Thach lai thiet tha xin vao chien truong Mien Nam xay dung  va phat trien nganh va da hy sinh anh dung trong khi lam nhiem vu.ong da som di sau vao chuyen khoa nay trong thoi gian  hoc cung nhu khi da ra la viec o Phap cung nhu o Sai Gon, la hoi vien doc nhat o Dong Duong cua Hoi Nghien cuu  ve Lao cua Phap tu 1936, la nguoi sang lap  va Vien truong dau tien cua Vien Chong Lao Viet Nam, uy vien Ban chap hanh Hoi Lien hiep Chong Lao The gioi, la nguoi co cong lon nhat xay dung chuyen khoa, la nguoi thay lon nhat cua chuyen khoa lao-benh phoi.o cac xa da hinh thanh to benh nhan, mot hinh thuc sinh hoat cua benh nhan de quan li benh nhan, giup do nhau va kiem tra lan nhau trong dieu tri lau dai duoi su quan li cua tram chong lao (xana) xa. Xana xa co nhiem vu chua benh lao tai tram hay tai nha, kiem tra viec thuc hien tiem phong BCG, theo doi va tiem phong BCG cho cac gia dinh  benh nhan, quan li toan dien viec chua cung nhu phong benh lao cho ca benh nhan va gia dinh  ho. o nhung noi lam tot chi trong vong 4 nǎm hieu qua cua cong tac  phong chong benh lao do cac xana mang lai thay rat ro. Cac tram xa xa cung la noi tap trung va cach ly duoc nhung the lao nang khoi gia dinh, tach nguon lay lao ra xa cong dong, tung buoc khong che benh lao va buoc dau giam thieu lao tre em.

Danh gia nhung dong gop to lon cua Bac si Pham Ngoc Thach trong viec xay dung va phat trien nen y hoc, y te nhan dan, nha nuoc  ta da neu: dung truoc rat nhieu van de kho khǎn va phuc tap cua viec bao ve suc khoe cua nhan dan va bo doi, dong chi Pham Ngoc Thach, tham nhuan nhung tu tuong va tinh cam lon cua Dang  va phat huy suc manh vi dai cua quan chung da co gang  giai quyet nhung van de do mot cach co ban, co hieu qua va kip thoi voi kha nǎng va phuong tien hien co cua chung ta. Dong chi Pham Ngoc Thach da da nhin thay tat ca nhung benh tat hiem ngheo, di san cua che do phong kien va thuc dan can thanh toan nhanh chong va tan goc; dong chi da tim toi va ra suc phat huy von co truyen rat qui cua dan toc  ve y va duoc, da co gang  van dung nhung hieu biet, nhung thanh tuu moi nhat cua y hoc the gioi, cua y hoc cac nuoc XHCN cung nhu y hoc cac nuoc khac... Cung voi tap the lanh dao Bo va dong dao can bo, nhan vien trong nganh, dong chi Pham Ngoc Thach da to chuc tiem chung nham bai tru va phong ngua cac benh tat, di san cua thoi truoc; to chuc phong trao ve sinh yeu nuoc rong khap o Mien Bac; to chuc mang luoi y te tu trung uong cho den hop tac xa, khu pho, xi nghiep va mang luoi cuu thuong rat co hieu qua trong cuoc chien  tranh chong My; to chuc cuoc van dong bao ve ba me va tre em  voi nhung thanh tich  tot dep ngay trong thoi chien; to chuc viec dao tao  va khong ngung boi duong ve moi mat doi ngu can bo y te du suc giai quyet nhung van de quan trong  nhat va cap bach nhat cua viec bao ve suc khoe  cho nhan dan va luc luong vu trang trong cuoc chien  dau chong chien tranh  cuc ki da man, tan bao cua de quoc My. Do la nhung thanh tuu rat qui bau va dep de trong biet bao thanh tuu, bong hoa cua chu nghia xa hoi  o mien Bac ma nhan dan ta rat tu hao va nhieu be ban ta khap noi het long khen ngoi." (Pham Vǎn Dong).

Bac si Pham Ngoc Thach voi chuyen nganh  Lao va Benh phoi:

Pham Ngoc thach la mot trong nhung thay thuoc chuyen khoa lao dau tien o Viet Nam.

Sau khang chien chong Phap, chung ta tiep quan mot xa hoi  day ray benh tat trong do benh lao co ty le mac toi 4% dan so. Che do cu khong he quan tam toi viec phong chong benh lao. Cong tac  chong lao trong xa hoi  cu gan nhu pho mac cho cac to chuc tu thien, cac ba so, nguoi benh tu lo. Trong ca nuoc chi co 3 dispensaire (tram chong lao) de lam cong tac tuyen truyen nhieu hon lam cong tac  chong lao. Ve chua benh, ca mien Bac chi co mot chuyen khoa lao nho o Benh vien  Bach Mai la co so giang day cua truong dai hoc  y khoa (khong ke 2 phan vien 71 va 74 do ta moi xay dung). Ty le lao chet rat cao, nǎm 1942 len den 560/100 000 dan, bang ty le chet cua cac nuoc chau Au  thoi trung co, cao hon ca ty le chet thoi ky Nga  hoang (300 trong 100 000 nguoi). Den nǎm 1954 ti le nay cung chua thay doi duoc bao nhieu. Hang nǎm khi do ca nuoc co hang trǎm nghin nguoi chet vi benh lao. Doi ngu can bo chuyen khoa lao lai qua it oi, ca nuoc ven ven khong qua 10 nguoi. Rieng Vien Chong Lao khi dau thanh lap chi co 3 bac si, 1 duoc si, 1 phong xet nghiem nho voi 2 kinh hien vi co. Tren cai nen vo cung kho khǎn do bac si Pham Ngoc Thach da bat dau cong tac  chong lao voi viec thanh lap Vien Chong Lao tu ngay 24 thang 6  nǎm 1957, tro thanh trung tam  nghien cuu  va to chuc chong lao trong nuoc, trung tam  dao tao  huan luyen bo tuc can bo, chi dao, kiem tra, don doc, tuyen truyen giao duc phong lao. Bo chi dao cong tac chong lao qua hoat dong  cua Vien do ong truc tiep  lam vien truong. Ong da xay dung  cho chuyen khoa mot duong loi chong lao dung dan, duong loi nghien cuu  khoa hoc  thuc tien, phong phu, da dang, mot he thong to chuc, chi dao, mot mang luoi chong lao hoan chinh dua vao mang luoi chung cua toan nganh y te, da chǎm lo dao tao  mot doi ngu nhung nguoi lam cong tac  chong lao dong dao, co nhiet tinh va co kha nǎng, tao nen nhung nhan to quyet dinh  cho su thanh cong  cua cong tac chong lao o nuoc ta den tan ngay nay.

Tu nǎm 1960, cong tac  chong lao da den duoc cac co so y te o nong thon, thanh thi cung nhu mien nui, den hau het moi xa, thon, ban.

He thong mang luoi chong lao huyen cung duoc xay dung  vung chac voi tram chong lao hay to chong lao huyen. Cac tinh co tram chong lao tinh. Tai nhung tinh lon tram chong lao tinh co cac bo phan X quang, vi trung, dieu tri ngoai tru va mot benh vien  tu 100-500 giuong. Tai nhung tinh nho may X quang dung chung voi benh vien  da khoa nhung tram van co rieng 10-20 giuong de dieu tri cap cuu va phuc vu cong tac  nghien cuu theo doi. Moi tram chong lao tinh co ke hoach  chong lao cho tinh minh, bao gom nhung chi tieu ve tiem phong lao bang BCG cho so sinh, tre em va nguoi lon, ve so luong  benh nhan dieu tri ngoai tru tai cac tram trong tinh cung nhu trong benh vien, mot chuong trinh  nghien cuu  khoa hoc chu yeu ve dich te hoc.

Tu 1961-1968 da tiem BCG phong lao va BCG tai chung cho 20trieu lan/18 trieu dan. Nhu vay hau nhu dai da so nhan dan mien Bac da duoc phong lao. Viec dieu tri chu yeu to chuc tai nha. Nǎm 1964 hon 11 van benh nhan lao da duoc dieu tri ngoai tru voi ho so, so sach theo doi chat che. Nǎm 1964 toan mien Bac co 6 benh vien  lao, 55 tram chong lao tinh, thanh pho, thi tran, 240 tram chong lao xa, 61 tram an duong tai cac xi nghiep, co quan, truong hoc. Tong so giuong cho benh nhan lao len den 6444 giuong.

Nho xay dung duoc mang luoi chong lao rong khap den tan co so, cong tac tiem phong lao rong rai, ty le lao tien nhiem giam rat nhieu, so tre lao mang nao va chet vi lao mang nao it han di, ti le chet lao tu 400-500/100000 dan xuong con 20-40/100000 dan, ti le lao chung trong vong 3-5 nǎm giam it nhat 50%. Hiep hoi  Chong Lao The gioi  da danh gia to chuc chong lao cua Viet Nam  la "mot mau muc to chuc chong lao cho nhung nuoc co nen kinh te  thap". Chuyen nganh  lao da co the tu cong tac phong chong lao la chu yeu trien khai tung buoc sang linh vuc cac benh phoi khac ngay trong may nǎm cuoi cua 10 nǎm xay dung  chuyen nganh  lao trong thoi ky Pham Ngoc Thach lanh dao chuyen nganh  nay. Danh gia cao nhung thanh tuu va nhung dong gop cua ong trong cong tac  phong chong lao, tai Dai hoi lien hoan  Anh hung Chien sy thi dua Toan quoc  lan thu nhat, nǎm 1958, ong da duoc nha nuoc  tuyen duong la mot trong hai Anh hung Lao dong  dau tien cua nganh y te.

Sponsored links:

suckhoecongdong.com

Updated: 04/03/2008 | Views: 773 | Comments: 0

Read full: Pham Ngoc Thach

Post your comment about Pham Ngoc Thach go to this page.

Read more about Pham Ngoc Thach

Your comment will be displayed here Pham Ngoc Thach. Comment title Pham Ngoc Thach . Pham Ngoc Thach Suc Khoe Va Doi Song in category Chan Dung Bac Sy.

Comments on Pham Ngoc Thach

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Pham Ngoc Thach!

Ban co y kien gi ve bai viet Pham Ngoc Thach nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Pham Ngoc Thach ban tai day.

Older than Pham Ngoc Thach in Chan Dung Bac Sy

Le Huu Trac (4/3/2008)Alexandre Yersin (4/3/2008)Thay thuoc cua nguoi ngheo (29/2/2008)Tam long blouse trang (25/2/2008)Ong bac si quan y va 6.000 ngay mien phi (13/2/2008)

Newer than Pham Ngoc Thach in Chan Dung Bac Sy

Ton That Tung (4/3/2008)Ho Dac Di (4/3/2008)

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.35.113, 14 February, 2013 17:56:33 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).