'Quan an dat' o Soc Son hau toa.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Hinh Su - Phap Luat . 'Quan an dat' o Soc Son hau toa.

'Quan an dat' o Soc Son hau toa

Sang nay, 22/5, TAND TP Ha Noi mo phien toa xet xu cac bi cao nguyen la chu tich UBND, chu tich HDND, uy vien uy ban xa Minh Phu (huyen Soc Son, Ha Noi) cung cac truong thon, bi thu chi bo cac thon ve hanh vi vi pham cac quy dinh ve su dung dat dai..

'Quan an dat' o Soc Son hau toa - Ban co dau.
'Quan an dat' o Soc Son hau toa - Ban khong dau.
Sponsored links:

'Quan an dat' o Soc Son hau toa.

Cac bi cao  hau toa la Nguyen Van Pho (nguyen chu tich  UBND  xa Minh Phu), Nguyen Van Hom (nguyen chu tich  HDND, bi thu dang uy xa Minh Phu), Quach Van Trong (nguyen la thu quy cua UBND  xa), Duong Van Huynh (nguyen uy vien UBND  xa Minh Phu, phu trach thon Thanh Tri), Pham Thanh Ngoc (nguyen truong thon Thanh Son, xa Minh Phu), Nguyen Xuan Mien (nguyen Bi thu chi bo thon Thanh Son), Nguyen Van Thuc (nguyen truong thon Phu Ninh), Hoang Van Ung (nguyen bi thu chi bo thon Phu Ninh).

Cac bi cao  tai toa hom nay.

Theo quy dinh  cua Luat dat dai, viec chuyen muc dich su dung dat nong nghiep, dat lam nghiep sang dat tho cu la thuoc tham quyen cua UBND  cap tinh, thanh pho  va nghiem cam moi hanh vi chuyen muc dich su dung dat trai phep. Nhung tu nam 2001 den nam 2004, cac bi cao  tren da tu y to chuc, thuc hien viec ban dat voi hinh thuc "dau thau" de chuyen muc dich su dung 261.791 m2 dat (co nguon goc la dat nong nghiep, dat lam nghiep, dat cong cua 7 thon thuoc xa Minh Phu, huyen Soc Son, Ha Noi) sang dat tho cu voi so tien thu duoc la hon 12 ty dong. 7 thon nay bao gom: Phu Huu, Phu Cuong, Phu Ha, Phu Thinh, Phu Ninh, Thanh Son va Thanh Tri.

Cac bi cao  da loi dung chuc nang, nhiem vu duoc giao de lap cac to trinh, dua ra nghi quyet de nghi voi HDND, Dang  uy cho phep "dau thau" chuyen muc dich su dung dat nong nghiep, dat cong sang dat tho cu de lay kinh phi xay dung  co so ha tang cho cac thon. Tren thuc te, toan bo so tien thu duoc tu viec chuyen muc dich su dung dat trai phep chi duoc trich mot phan nho de xay dung  co so ha tang cho cac thon.

Phan lon tien con lai da bi cac bi cao  co tinh de ngoai ngan sach nham chi tieu, su dung vao muc dich ca nhan, trai voi quy dinh  cua Nha nuoc, xam hai den che do quan ly su dung dat, gay hau qua truc tiep  den viec quan ly su dung va quy hoach dat cua UBND  huyen Soc Son, UBND  thanh pho  Ha Noi. Dieu nay da gay thiet hai nghiem trong den tai san  cua Nha nuoc, gay thiet hai truc tiep  den quyen loi cua nguoi mua dat, dan toi viec to cao, khieu kien vuot cap, keo dai... Tong cong, co quan  chuc nang xac dinh so tien thiet hai do cac bi cao  chiem huong ca nhan, su dung sai muc dich len toi hon 7 ty dong.

Thong qua cac vu chuyen nhuong va “ban dat, thu tien”, cac can bo xa va 7 thon thuoc xa Minh Phu da bo tui gan 10 ty dong. Trong khi do, so kinh phi trich cho viec xay dung  nha van hoa, duong be tong, co so ha tang, duong giao thong nong thon... chi het tren 1,6 ty dong. Dac biet, theo nghi quyet cua cac thon nay, sau khi tra tien mua dat, nong dan  duoc thon, xa giao lai toan bo dien tich dat, dong thoi giao giay chung nhan quyen su dung dat tho cu. Tuy nhien, den nay, van chua thay truong hop nao duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat.

Tuy nhien, trong buoi lam viec  chieu nay, sau khi xem xet cac tinh tiet lien quan den vu an  "an dat" tai Soc Son, thay mat HDXX, chu toa phien toa da tra ho so de dieu tra bo sung. Cac nguyen do duoc dua ra la can lap danh sach chi tiet nhung nguoi co quyen loi lien quan, lam ro so tien cac bi cao  da thu, su dung vao muc dich gi, lam ro viec co su ban bac giua cac bi cao  hay khong, viec mua di ban lai dat dien ra the nao va lam ro viec thuc hien nghi quyet cua HDND xa Minh Phu.

Sponsored links:

Viet Dung

Updated: 22/05/2008 | Views: 142 | Comments: 0

Read full: 'Quan an dat' o Soc Son hau toa

Post your comment about 'Quan an dat' o Soc Son hau toa go to this page.

Read more about 'Quan an dat' o Soc Son hau toa

Your comment will be displayed here 'Quan an dat' o Soc Son hau toa. Comment title 'Quan an dat' o Soc Son hau toa . 'Quan an dat' o Soc Son hau toa Tin Tuc Do Day in category Hinh Su - Phap Luat.

Comments on 'Quan an dat' o Soc Son hau toa

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet 'Quan an dat' o Soc Son hau toa!

Ban co y kien gi ve bai viet 'Quan an dat' o Soc Son hau toa nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet 'Quan an dat' o Soc Son hau toa ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.32.141, 15 February, 2013 01:37:54 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).