Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tap Chi Kinh Doanh . Thong Tin Thi Truong . Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu.

Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu

Trong thoi diem thi truong bat dong san dang co su sut giam o ca ba phuong dien la gia ca, giao dich va nguon von da day nhieu doanh nghiep lam vao hoan canh kho khan, mot so doanh nghiep khac lai trien khai du an theo kieu “lieu com gap mam”..

Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu - Ban co dau.
Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu - Ban khong dau.
Sponsored links:

Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu.

Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu.

Trong thoi diem thi truong  bat dong san  dang co su sut giam o ca ba phuong dien la gia ca, giao dich  va nguon von da day nhieu doanh nghiep  lam vao hoan canh  kho khan, mot so doanh nghiep  khac lai trien khai du an theo kieu “lieu com gap mam”. Truoc thuc trang do, co y kien cho rang, thi truong  dang bat dau thanh loc dan "nguoi choi" va da xuat hien nguy co pha san cao doi voi nhung doanh nghiep  nho, von mong con nhung doanh nghiep  co nhung nguon huy dong von tot, co kinh nghiem  thuong truong se ton tai.

Su thanh loc cua thi truong

Ong Nguyen Tran Nam - Thu truong Bo Xay dung  cho rang, san choi bat dong san  hien nay khong con la cua chung tat ca moi nguoi nhu thoi diem truoc ma chi danh cho nhung doanh nghiep  von doi dao va chiu giam lai. Mac du cac doanh nghiep  bat dong san  dang gap kho khan trong thoi diem nay nhung xet ve ban chat, cac du an hien nay dang trien khai chi khien doanh nghiep  huong lai thap hon truoc. Thu truong cho rang, mat bang chung gia nha dat dang giam xuong 20% nhung do van chua phai la gia goc.

Nhieu doanh nghiep  bat dong san  khang dinh, thi truong  dang sut giam nhung dieu do khong co nghia la cac doanh nghiep  nay da bi lo nang. Vao thoi diem hoang kim cuoi nam 2007, dau nam 2008, loi nhuan  bat dong san  tai nhieu du an len toi 300-400%. Vi vay, gia nha dat hien nay co giam xuong cung chua the cham den gia goc. Hon nua, thi truong  nha dat chua o muc bao hoa, nhu cau nha o, dac biet la nha o muc gia trung binh luon rat cao. Thi truong  nha dat tiem nang con rat lon, giai doan tram lang hien nay chu yeu do niem tin  cua nha dau tu  dang bi lung lay.

Lam phat tang khien dong von bo vao thi truong  bat dong san  thoi diem nay cao nhung hieu qua su dung thap. Ong Nguyen Truong Tien - Pho tong giam doc  Tong cong ty  Xay dung  Ha Noi  cho biet, hien nay co nhieu doanh nghiep  phai ngung san xuat do qua kho khan ve von hoac van tiep tuc trien khai du an trong tinh the het suc kho khan. Thieu hut von la trang thai chung cua toan thi truong  bat dong san  hien nay.

Thuc te, doanh nghiep  thieu von vi ngan hang  siet nguon cung phai ban bot du an cho chu dau tu  khac. Gioi dau co con trong tinh trang nguy cap hon khi thi truong  sut giam va nguoi dan  dang co tam ly ngung mua de nghe ngong thi truong, buoc phai ban voi quyen mua du an de tra no. Anh Minh - chu nhan cua nhieu lo dat nam rai rac tu Ha Noi  den Hai Duong cho biet, may ngay nay anh phai chay don chay dao lo ban mot manh dat 100m2 tai Hai Duong de lo so no chung khoan  va de co tien tiep tuc theo duoi mot manh dat khac cung dang nam e am tai khu Van Quan (Ha Tay). Theo anh Minh thi bao nhieu loi nhuan  thu duoc tu con sot dat dau nam 2008  hau nhu bu dap het cho lan thua lo nay.

Theo ong Nguyen Truong Tien, thi truong  bat dong san  tut doc da tac dong khong nho den tam ly cua nguoi mua. Da so khach hang  khong con man ma lam voi viec dau tu  vao dia oc de kiem loi nhu truoc day.

Ong Nguyen Anh Tuan  - Pho giam doc  Trung tam  giao dich  Bat dong san  Ha Noi  cho biet, thi truong  nha dat dang rat hiu hat, gia nha dat hien nay da giam trung binh 20%, cac giao dich  ve nha dat hau nhu khong dien ra. Cac khu dat vang vao thoi diem dau nam 2008  nhu Van Quan-Yen Phuc, Van Phu, Van Khe, Mo Lao, An Khanh, Trung Hoa-Nhan Chinh, My Dinh hau het nguoi dau tu  chi den hoi han tham do, khong he co y dinh xuong gia that.

Hien tai, nhieu doanh nghiep  cung da dinh hoan lai nhieu du an de giam bot ap luc ve nguon von va moi chi phi tang cao o dau vao.

Bo Xay dung, co quan  chu quan cua hang chuc doanh nghiep  xay dung  lon cho biet, tinh hinh cang thang ve tin dung hien nay da anh truc tiep  den viec thuc hien ke hoach  san xuat kinh doanh  va dau tu  phat trien cua cac doanh nghiep  xay dung  thuoc bo. Tien do thuc hien hau het cac cong trinh deu cham, kha nang huy dong von cho cac du an bi anh huong. Cac doanh nghiep  deu dieu chinh theo huong giam manh ke hoach  san xuat kinh doanh  cua nam nay. Cu the, ke hoach  san xuat kinh doanh  sau khi dieu chinh la 102.580 ti dong, giam 4.851 ti dong (4,5%) so voi chi tieu da dang ky dau nam. Trong do, gia tri  xay lap giam 3.472 ti dong, gia tri  san xuat cong nghiep  vat lieu xay dung  giam 646,75 ti dong, gia tri  tu van giam 52,76 ti dong va gia tri  san xuat kinh doanh  khac giam 679,7 ti dong. Kho khan ve von, cac doanh nghiep  truc thuoc Bo Xay dung  da dinh hoan 56 du an, dan tien do 92 du an. Ke hoach  dau tu  cung bi cat giam 10% so voi chi tieu.

Gang guong qua kho khan

Ong Pham Trung Kien - Tong giam doc  Cong ty co phan  Bat dong san  Lilama Land cho biet, tuy cac ngan hang  co kiem soat chat che hon khi do von vao cac du an bat dong san  nhung thuc te cac ngan hang  van tiep tuc dau tu  vao nhung du an co hieu qua. "Cac ngan hang  van to y muon dau tu  vao cac du an cua Lilama Land, neu nhu chung toi  chung minh duoc su hieu qua cua du an", ong Kien noi, tuy nhien, neu trong vong mot nam nua nhung du an trien khai tu nguon von vay ngan hang  khong duoc giai phong thi nguy co that bai la rat lon.

Con mot dai dien cua Tong cong ty  Dau tu phat trien Nha va Do thi (HUD) cho biet, hien nay doanh nghiep  nay van tiep tuc lo cac thu tuc cho nhieu du an se duoc trien khai trong thoi gian  sap toi. Nhung doanh nghiep  luon mang nang tam ly phai thuc day tien do du an nham tranh rui ro khi thi truong  co nhung dien bien am dam hon trong thoi gian  toi.

Mot so chuyen gia  danh gia, nhieu doanh nghiep  lam vao tinh trang thieu von hien nay la do viec dau tu  dan trai. Viec cac doanh nghiep  dau tu  tay ngang, khong co nhieu kinh nghiem  ve linh vuc ma lai cung mot luc dau tu  vao nhieu linh vuc nhu chung khoan, bat dong san  da keo theo tinh trang nang luc  va tiem luc cua doanh nghiep  giam sut khi hai thi truong  nay dong loat bi bien dong.

Theo mot so nha dau tu, de vuot qua giai doan kho khan nay ho can phai co nhung giai phap thuc su nang dong va cu the. Tuy nhien, nhu loi ong Tien thuoc Tong cong ty  Xay dung  Ha Noi  thi hien tai, ngay ca viec xay dung  bang gia va phat gia ban san pham  nha dat trong thoi diem hien nay cung het suc kho khan. Do do, nha dau tu  hau nhu mang tam ly nghe ngong cho doi.

Theo ong Nguyen Truong Tien, cach day gan mot nam cac doanh nghiep  giu dat, giu tien dau tu  du an duoi bat ky hinh thuc nao thi hien nay lai tim moi cach moi goi cac doi tac khac cung tham gia vi khat von. Xu huong hien nay, doanh nghiep  ban du an rut von ve hoac lien ket voi cac doi tac nuoc ngoai, moi cong ty  bao hiem, cac quy dau tu  bat dong san. Lien ket voi cac nha dau tu  nuoc ngoai  den tu Han Quoc, Singapore, Malaysia la lua chon so mot khi duoc ho cho vay von voi lai suat uu dai. "Day la mot kieu hop tac song phang giua mot ben co kinh nghiem  xay dung  nhung dang khat von va mot ben co von nhung con ngai ngan truoc chinh sach ve dat dai con roi ram hien nay", ong noi.

Mot dai dien cua Tong cong ty  co phan  Xuat nhap khau  va Xay dung  Viet Nam  (Vinaconex) cho biet, mot so doanh nghiep  hien nay van co the song khoe khi ho ap dung khoa hoc  ky thuat  de ha gia thanh xay dung  xuong muc thap nhat co the trong khi van dam bao duoc chat luong  cong trinh. Chang han, trung binh mot met vuong nha o hien nay gia thanh xay dung  vao khoang 6 trieu dong, khi ap dung ky thuat  co the ha gia thanh xuong 4 trieu dong.

Ngoai ra, co nhieu cach thuc khac de doanh nghiep  han che duoc chi phi xay dung  nhu tang dien tich su dung, giam thieu dien tich chung, su dung nhung loai vat lieu xay dung  moi de giam trong luong ngoi nha. Duong nhien chi phi se giam duoc 20%, dai dien nay cho biet.

Con ong Dang Tien Phong - Pho tong giam doc  Tong cong ty  Xay dung  Song Hong cho biet, trong hang chuc du an da duoc len ke hoach  dau tu, doanh nghiep  chon ra nhung du an co hieu qua va co kha nang sinh loi cao de dau tu  truoc, nhung du con lai da duoc gian dau tu  de nghe ngong dong thai cua thi truong. Hon nua, nhung du an trien khai truoc chi nham vao doi tuong khach hang  cu the va co kha nang thanh toan ngay. "Khong nha dau tu  nao dam "danh bac" vao thoi diem cac kenh huy dong von deu kho khan, nguoi dan  dang hoang mang, doi mat voi su truot gia ", ong Phong noi.

Tong cong ty  Song Hong cung dang du dinh phat hanh trai phieu doi voi cac du an nha o nham huy dong von. Ong Phong cung cho rang, khong loai tru truong hop co nhung chu dau tu  dang rat kho khan nhung buoc phai trien khai du an khi da trot huy dong von tu khach hang  thong qua cac chu dau tu  thu phat.

 

Sponsored links:

Theo Thoi Bao Kinh Te Sai Gon

Updated: 16/06/2008 | Views: 95 | Comments: 0

Read full: Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu

Post your comment about Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu go to this page.

Read more about Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu

Your comment will be displayed here Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu. Comment title Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu . Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu Tap Chi Kinh Doanh in category Thong Tin Thi Truong.

Comments on Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu!

Ban co y kien gi ve bai viet Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Thi truong Bat dong san: Thanh loc nha dau tu ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.33.81, 15 February, 2013 03:29:59 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).