Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Nhip Song Xa Hoi . Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc.

Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc

Sang 23-7, tai Ha Noi, Tong Bi thu Nong Duc Manh da den du va co bai phat bieu chi dao tai Hoi nghi lan thu 3 Ban Chap hanh Trung uong (BCHTU) Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh (TNCSHCM) khoa IX..

Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc - Ban co dau.
Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc - Ban khong dau.
Sponsored links:

Tong Bi thu Nong Duc Manh gap go, trao doi cung cac dai bieu du hoi nghi. Anh: MINH DIEN

Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc.

Tong Bi thu Nong Duc Manh da nghe dong chi Vo Van Thuong, Uy vien du khuyet BCHTU Dang, Bi thu thu nhat BCHTU Doan, bao cao tom tat mot so ket qua cong tac  Doan va phong trao thanh, thieu nien tu sau Dai hoi Doan toan quoc  lan thu IX den nay; y kien phat bieu cua mot so uy vien BCHTU Doan ve cac mat hoat dong  cua Doan, trong do tap trung vao moi quan he  giua cac cap uy Dang, chinh quyen  voi to chuc Doan cac cap, cong tac  dao tao, boi duong can bo Doan, thuc trang cua cong tac  thanh nien, thieu nien hien nay...

Sau khi thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu TU Dang  bieu duong nhung thanh tich  ma Doan TNCSHCM da dat duoc trong thoi gian  qua, Tong Bi thu Nong Duc Manh neu ro: Hoi nghi lan thu 7 BCHTU Dang  khoa X vua qua da ra nghi quyet ve tang cuong su lanh dao cua Dang  doi voi cong tac  thanh nien  thoi ky day manh cong nghiep  hoa, hien dai hoa. Day la mot nghi quyet co y nghia het suc quan trong, ca truoc mat va lau dai, doi voi the he tre nuoc ta, tao dieu kien thuan loi cho thanh nien  vuon len thuc hien thang loi su menh lich su  la di dau trong su nghiep  cong nghiep  hoa, hien dai hoa, xay dung  va bao ve vung chac To quoc Viet Nam  XHCN.

Dong chi chi ro, BCH, Ban Thuong vu va Ban Bi thu TU Doan co nhiem vu to chuc, nghien cuu, hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet quan trong  nay cua Dang, dua nghi quyet vao phong trao thanh nien  va cuoc song. Cac to chuc Doan can xay dung  chuong trinh  hanh dong  cu the cho tung dia phuong, tung don vi, tung co so nham tao ra su chuyen bien manh me co tinh dot pha trong phong trao thanh nien  noi chung, trong phong trao va cong tac  Doan noi rieng. Doan can tiep tuc chi dao thuc hien that tot cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, dong thoi dong vien  va to chuc luc luong thanh nien  cung toan dan khac phuc  kho khan, thuc hien thanh cong  cac muc tieu kinh te  - xa hoi  cua dat nuoc.

Sau khi neu bat vai tro cua cap uy Dang, chinh quyen  cac cap trong viec lam  chuyen bien manh me cong tac  Doan va phong trao thanh nien  trong thoi gian  qua, Tong Bi thu cung luu y thuc trang la mot so cap uy Dang  chua quan tam  dung muc lanh dao cong tac  thanh nien; chua thuong xuyen, kip thoi don doc, kiem tra, danh gia, rut kinh nghiem  trong to chuc thuc hien cac chu truong, nghi quyet cua Dang  ve cong tac  thanh nien; chua thuc su coi trong cong tac  quy hoach, dao tao, boi duong va su dung can bo tre. Viec cu the hoa va trien khai thuc hien cac nghi quyet cua Dang  ve cong tac  thanh nien  con cham; thieu nhung chinh sach nhat quan, dong bo, lau dai doi voi cong tac  thanh nien...Ben canh do, viec doi moi noi dung  va phuong thuc hoat dong  cua Doan chua theo kip voi su phat trien cua tinh hinh thanh nien; kha nang chi phoi va anh huong cua Doan trong thanh nien  chua sau rong; tinh tien phong, guong mau cua can bo Doan, doan vien chua cao...

Tong Bi thu phan tich  5 quan diem  chi dao duoc neu ra trong Nghi quyet cua Hoi nghi Trung uong 7 nham tang cuong su lanh dao cua Dang  doi voi cong tac  thanh nien  thoi ky cong nghiep  hoa, hien dai hoa. Dong chi neu ro, thanh nien  luon la ruong cot cua nuoc nha, chu nhan cua dat nuoc, tuong lai cua dan toc, luc luong xung kich trong xay dung  va bao ve To quoc va thanh nien  duoc dat o vi tri trung tam  trong chien luoc boi duong, phat huy nhan to va nguon luc con nguoi; cham lo, boi duong, giao duc thanh nien  thanh lop nguoi vua hong, vua chuyen theo tu tuong Ho Chi Minh  la trach nhiem cua ca he thong  chinh tri duoi su lanh dao cua Dang, vai tro quan trong  cua Doan, gia dinh, nha truong va xa hoi; Dang  lanh dao cong tac  thanh nien  va truc tiep  lanh dao va xay dung  Doan TNCSHCM vung manh la bo phan quan trong  trong cong tac  xay dung  Dang, la xay dung  Dang  truoc mot buoc. Su tu than van dong, su no luc hoc tap, ren luyen va phan dau khong ngung cua thanh nien  theo tam guong dao duc Ho Chi Minh  la yeu to quan trong  de xay dung  the he thanh nien  thoi ky moi...

 

Sponsored links:

Theo SGGP

Updated: 24/07/2008 | Views: 486 | Comments: 0

Read full: Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc

Post your comment about Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc go to this page.

Read more about Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc

Your comment will be displayed here Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc. Comment title Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc . Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc Tin Tuc Do Day in category Nhip Song Xa Hoi.

Comments on Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc!

Ban co y kien gi ve bai viet Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Xay dung Doan Thanh nien vung manh la xay dung Dang truoc mot buoc ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.73.250, 14 February, 2013 09:21:30 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).