Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Hinh Su - Phap Luat . Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap.

Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap

Tinh den ngay 1-6-2008, CATPHCM da giai quyet dang ky thuong tru cho tren 51.000 ho voi tren 200.000 nhan khau cung nhu dang ky tam tru cho 253.293 ho voi gan 1,6 trieu nhan khau... The nhung, cung chinh su thong thoang nay lai dang phat sinh ra nhieu ke ho, bat cap khien cac co quan chuc nang thuc thi nhiem vu gap khong it kho khan....

Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap - Ban co dau.
Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap - Ban khong dau.
Sponsored links:

Nguoi dan duoc huong dan lam thu tuc DKHK tai phong

Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap.

Luat cu tru van giu nguyen phuong thuc quan ly nhan khau bang ho khau, chi khac la thu tuc nhap khau  duoc qui dinh thoang hon. Trong mot thoi gian dai, ho khau la dieu kien bat buoc ma cac co quan  hanh chinh tu dat ra nham bo buoc nguoi dan  khi co nhu cau trao doi dan su. Viec khong duoc nhap ho khau vao cac tinh, thanh pho  dang sinh song lam hang van nguoi dan roi vao canh khon kho, do khoc do cuoi moi khi can tien hanh mot giao dich dan su bat ky. Chinh nhung dieu bat cap ay, trong mot thoi gian dai, viec duoc nhap khau  vao cac tinh, thanh pho  lon la dieu mo uoc va khong tuong doi voi khong it nguoi.

Truoc khi Luat cu tru duoc thuc thi, so nguoi co nhu cau duoc nhap khau  va hoi du nhung dieu kien duoc qui dinh theo luat moi tai cac thanh pho  lon nhu Ha Noi, TPHCM... la rat lon. Rieng TPHCM, con so nay uoc tren 800.000 nguoi. Cung chinh su thong thoang cua Luat cu tru ma ngay tu mot nam truoc, moi nguoi deu phong doan se co mot cuoc di dan o at tu cac tinh thanh den cac thanh pho  lon. Nhung dieu do da khong xay ra! Con so gan 8 trieu dan cua thanh pho  da bao gom so nguoi se duoc nhap cu theo luat moi (do bay lau nay ho van song, lam viec  va tam tru tai TP). Mac du luat da thong thoang hon, nhung mot so dieu luat quy dinh  van khien viec giai quyet nhap cu cho nguoi dan  van con nhieu vuong mac, nhat la khau chung nhan ve nha dat.
Nha dien tich 81,6m2 nhung bao lanh 21 nguoi nhap khau

Do quy dinh thong thoang cua Luat cu tru chi can “co cho o hop phap va da tam tru lien tuc tai thanh pho  truc thuoc TW tu mot nam tro len; truong hop cho o hop phap do thue, muon, o nho cua ca nhan  thi phai duoc nguoi cho thue, cho muon, cho o nho dong y bang van ban” nen nhieu ho, nhan khau da duoc bao lanh vao mot nha.

The nhung, Luat cu tru lai khong quy dinh  m2/dau nguoi doi voi dien tich nha cho thue, cho muon, cho o nho duoc chu nha, chu ho bao lanh dang ky thuong tru nen da phat sinh hien tuong: mot ho bao lanh cho nhieu ho, nhieu nhan khau vao cung mot dia chi nhung thuc te khong co cu tru, gay kho khan trong viec quan ly cu tru cua dia phuong. Qua khao sat cua CATP  thi da co den 10 chu ho, chu nha  bao lanh cho 34 ho voi 79 nhan khau (co chu ho bao lanh cao nhat la 6 ho voi 11 nhan khau, thap nhat la 2 ho 5 nhan khau) dang ky vao nha cua minh (chua ke so nhan khau cua chu nha). Nhu vay, binh quan moi chu nha  bao lanh dang ky ho khau  vao nha cua minh la 3,4 ho voi 7,9 nhan khau. Mot so doi tuong da loi dung chinh su thong thoang nay cua luat da bao lanh cho nguoi muon nhap ho khau de lay tien da gay nhieu buc xuc trong du luan. Mot truong hop dien hinh tai Tan Binh da minh chung cho dieu do. Ngay 1-2-2008, CA Tan Binh da kiem tra, lap bien ban truong hop ong Tran Cong Kieu (71 Tran Van Du, P13 Q.TB) vi dung ra bao lanh toi... 9 ho voi 21 nguoi nhap ho khau vao nha minh (trong do 7 ho voi 15 nhan khau da nhap xong, 2 ho cung 6 nhan khau khac van dang nop ho so tai CATB). Duoc biet, giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o cua ong Kieu chi co dien tich 81,6m2. The nhung ong da cho xay nha 3 tam va ngan thanh 20 phong cho thue. Nhung khach thue nha lai chinh la nguoi ong bao lanh cho nhap ho khau.
Roi ram trong quan ly

Theo trung ta Tran Thuy Trinh – Pho Doi CSQLHC ve TTXH CAQ4, thi so luong  ho den xin nhap moi tang nhanh tu khi co Luat cu tru moi. Cung do, so luong nguoi den yeu cau xin tach ho cung tang khong kem. Do nhu cau su dung dien nuoc tang, gia dien nuoc cung tang va lai ap dung dinh muc theo dau nguoi nen phat sinh nhu cau tach ho ngay cang nhieu. Trung binh, cu 3 ngay CAQ4 lai ky duyet cho 10 ho so xin tach ho, tham chi nha co 3 nguoi cung xin tach thanh 2 -3 ho khau. Cu nhu vay, kho chua ho so quan ly nhan khau tai cac don vi quan ly hanh chinh CA cac quan, huyen theo da nay co le se tang theo cap so nhan! Chinh su khong dong bo giua cac nganh, cac co quan  chuc nang, cac linh vuc... trong xa hoi da nay sinh nhieu su bat cap nhu tren. Luat cu tru moi tao dieu kien cho nguoi dan  de dang hon ve cho o nhung nhieu van de troi buoc dua vao ho khau van khien cho su thong thoang cua chinh luat nay la ganh nang tiep theo dat len vai nha quan ly. Neu tinh trang phan bo hoc sinh  theo tuyen, ho khau... van con thi viec tach, chuyen khau van lien tuc la cong viec ma CA cac noi phai lam. Q4 dang trong qua trinh do thi hoa, dat dai, nha cua  rat phuc tap, phan dong vuong giai toa, den bu... nen viec cap giay phep so huu nha, dat con gap nhieu vuong mac. Phan lon cac ca nhan  thuong mua ban, trao doi nha dat bang giay tay nen viec yeu cau xuat trinh giay to hop le la dieu khong de thuc hien.

Ben canh do, doi voi dien nhan khau KT3 truoc day da duoc cap so tam tru co thoi han nhung theo Luat cu tru thi nhung truong hop nay khong du dieu kien de cap so tam tru (nha thuoc dat lan chiem, dat cong, dat trong khu quy hoach khong duoc chu ho bao lanh) dan den nguoi dan  gap tro ngai trong giao dich  hang ngay, anh huong den quyen loi nguoi dan  khi giai quyet cong viec  co lien quan; trong do co khong it nguoi la can bo huu tri.

Mot vuong mac khac khi thuc hien Luat cu tru xay ra tai cac quan, huyen ngoai thanh nhu Nha Be, Can Gio... lien quan den van de cap so nha. Do la truong hop trong cung mot thua dat co nhieu nha duoc xay dung nhung chi co mot so nha. Ho khong duoc dia phuong cap so nha do chua duoc chia tach thua (truong hop ong, ba, cha, me chia tach dat cho con, chau trong cung mot khuon vien dat de xay dung  nha o...). Hay nhu truong hop nha o duoc xay dung  tai thua dat lien ke va chu su dung tu cho so nha cua nha ben canh.

Sau mot nam thuc hien, Luat cu tru da phat sinh nhieu ke ho khien cho nhieu doi tuong vi muc dich ca nhan co co hoi dau tu, truc loi... gay buc xuc trong du luan. Chinh dieu do, CATP  da co de nghi UBNDTP tham muu cho Chinh phu  kien nghi voi Quoc hoi nen co quy dinh  bo sung ve dien tich toi thieu cho mot nhan khau trong mot ho gia dinh  la 8m2-10 m2 thuoc dien nha cho thue, nha muon, nha o nho cua ca nhan  khong co quan he huyet thong voi chu nha (ke ca cac nhan khau cua chu nha). Mot mat, kien nghi UBNDTP chi dao UBND quan, huyen khan truong kiem tra, ra soat cong tac  lap va thuc hien quy hoach; xoa quy hoach doi voi nhung khu quy hoach khong con phu hop, khong thuc hien duoc, quy hoach treo) de lam co so giai quyet dang ky cu tru cho nguoi dan  theo Luat cu tru...
Sponsored links:

CATP

Updated: 13/08/2008 | Views: 163 | Comments: 0

Read full: Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap

Post your comment about Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap go to this page.

Read more about Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap

Your comment will be displayed here Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap. Comment title Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap . Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap Tin Tuc Do Day in category Hinh Su - Phap Luat.

Comments on Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap!

Ban co y kien gi ve bai viet Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Luat cu tru sau mot nam thuc hien: Phat sinh nhieu van de bat cap ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.33.110, 08 February, 2013 14:57:38 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).