Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Hinh Su - Phap Luat . Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don.

Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don

Truoc day, viec lap DN ao nham mua ban hoa don con mang tinh chat tu phat thi gan day da xuat hien viec mot duong day to chuc thanh lap DN chuyen mua ban hoa don..

Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don - Ban co dau.
Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don - Ban khong dau.
Sponsored links:

Cong an kham pha mot vu mua ban hoa don VAT, chiem doat tai san.

Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don.

Trong so do, co nhom chuyen dung ra to chuc hoac thue nguoi thanh lap DN ao, nhom khac dam nhan viec tim kiem  dia ban, dau moi de tieu thu hoa don, cung cap hoa don cho cac DN co nhu cau hop thuc hoa dau vao, hop thuc hoa hang troi noi tren thi truong, hang hoa nhap lau, sau do cac ben chia loi nhuan  theo ty le phan tram roi ghi khong.

Sau thoi gian co ve "an binh", gan day, toi pham buon ban hoa don GTGT (VAT) co dau hieu "hoi phuc" bang nhung chieu thuc moi, chiem doat tai san tri gia rat lon. Theo danh gia  cua Cuc CSDT  toi pham ve TTQLKT va chuc vu (C15), thu doan moi dang duoc nhieu doi tuong loi dung la hop thuc hoa hang hoa, dich vu  dau vao de tham nhung va tron thue, nhieu vu thiet hai hang ty dong.

Voi su chi dao quyet liet cua Tong cuc Canh sat, luc luong CSDT  toi pham ve TTQLKT va chuc vu cac dia phuong thong qua cong tac nghiep vu trinh sat, xac minh cac dau hieu nghi van, tu do dieu tra, lam ro nhieu vu pham phap  lon. Mot so vu dang duoc C15 lam ro nhu vu co y lam trai, tang tru, van chuyen va luu hanh giay to co gia gia xay ra tai chi nhanh phia Nam, Cong ty  Vat tu van tai va xay dung  (Bo GTVT), da khoi to 4 bi can.

Tai TP Ho Chi Minh, PC15 khoi to vu an, khoi to bi can doi voi Hoang The Tan, nguyen Tong Giam doc  Cong ty  co phan  Duoc lieu Trung uong II. Ong Tan cung dong bon co y lam trai, buon ban hoa don VAT  trong thoi gian  dai, chiem doat tai san  Nha nuoc  hon 2 ty dong. Tu cuoi nam 2003, Hoang The Tan cung Le Tat Tuan da ky hop dong gia voi Cong ty Kien An, xuat khong hoa don VAT, trong do ong Tan dai dien Cong ty co phan  Duoc lieu Trung uong II da ky 4 hop dong van chuyen hang hoa voi Pham Quoc Vinh, nhan 14 hoa don VAT  khong (gia thanh toan gan 300 trieu dong).

Dang chu y, so tien nay duoc ong Tan va dong bon phe duyet cho cap duoi su dung de mua qua tet va tiep khach! Hoang The Tan va Le Tat Tuan cung cho phep cac nhan vien  hop thuc hoa cac khoan chi sai nguyen tac, tri gia gan 1,8 ty dong. Mot phan trong khoan nay duoc hop thuc hoa thong qua viec mua hoa don VAT  khong, ke them tien vao hoa don VAT  van chuyen cua mot so cong ty.

Toi pham mua ban  hoa don VAT  bang cac thu thuat "bien hoa" to hoa don thanh toan dien bien van kho luong, nhung nguy hiem va nghiem trong nhat hien nay van la hanh vi lap doanh nghiep  ao, muc dich chi de mua, ban hoa don. 

Mot ket qua thong ke  cho thay, hoat dong  toi pham nay chu yeu tap trung o cac dia phuong co dieu kien phat trien nhu TP HCM, Ha Noi, Can Tho, Hai Phong, Tien Giang, Vinh Long, An Giang... Sau khi lap doanh nghiep  ao, mua duoc hoa don, chung lap tuc dua den cac quan, thanh pho, tinh khac de lua dao, ban va thu loi bat chinh.

Neu truoc day viec mua ban, su dung trai phep hoa don VAT chu yeu la dung hoa don that de lap ho so, xuat khau  hang hoa khong, chiem doat tien thue thi hien nay cac doi tuong lai co nhung manh moi: gian lan, chiem doat tien thue Nha nuoc  thong qua viec mua ban hoa don, hop thuc hoa dau vao, tang chi phi, giam thu nhap  chiu thue, hop thuc hoa hang nhap lau... Nguon cung cap hoa don chu yeu van do cac doanh nghiep  ao lap ra, muc dich cac doanh nghiep  nay khong phai de san xuat kinh doanh  ma de ban hoa don hoac chi kinh doanh  tra hinh, qua mat co quan  chuc nang.

Hien nay tinh hinh mua, ban, su dung trai phep hoa don nham thu loi bat chinh van dang la van de buc xuc tren pham vi rong. Neu truoc day, viec lap doanh nghiep  ao nham mua ban  hoa don con mang tinh chat tu phat cua mot so ca nhan  va hoat dong  don le thi gan day da xuat hien viec thanh lap doanh nghiep  chuyen mua ban  hoa don, thuc hien co su cau ket cua nhieu doi tuong o nhieu dia phuong. Trong so do, co nhom chuyen dung ra to chuc hoac thue nguoi thanh lap doanh nghiep ao, nhom khac dam nhan viec tim kiem  dia ban, dau moi de tieu thu hoa don, cung cap hoa don cho cac doanh nghiep  co nhu cau hop thuc hoa dau vao, hop thuc hoa hang troi noi tren thi truong, hang hoa nhap lau, sau do cac ben chia loi nhuan  theo ty le phan tram roi ghi khong.

Voi chieu thuc nay, ben doanh nghiep  co nhu cau hop thuc hang hoa dau vao cung duoc loi, ben mua ban  hoa don cung tieu thu duoc "hang", giua chung cau ket bang loi nhuan  phi phap.

Chinh thu doan cau ket phuc tap nay, viec phat hien va xu ly cac doi tuong nay gap nhieu kho khan. Sau khi thue nguoi thanh lap doanh nghiep  ao, mua duoc hoa don, ban va thuc hien xong hanh vi, doi tuong tim cach tieu huy tai lieu, tang vat roi bo tron khoi noi cu tru.

Dia ban hoat dong  cua doi tuong cung bien ao, neu truoc day thuong cong khai thi nay lui vao len lut, bi mat, trong duong day lai co cac mat xich trung gian, mua ban  theo kieu trao tay, hen giao hoa don, tien o nhung dia diem  khac nen rat kho phat hien. Viec giao dich cung da co nhung thay doi, moi lan giao dich  mua, ban chung thuong phan tan, chia nho so luong  de tranh bi phat hien hoac neu phat hien chi la hanh vi nho le. Day la nhung van de can duoc co quan  chuc nang phan tich  ky de co bien phap dau tranh hieu qua

Sponsored links:

CAND.COM.VN

Updated: 21/08/2008 | Views: 147 | Comments: 0

Read full: Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don

Post your comment about Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don go to this page.

Read more about Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don

Your comment will be displayed here Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don. Comment title Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don . Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don Tin Tuc Do Day in category Hinh Su - Phap Luat.

Comments on Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don!

Ban co y kien gi ve bai viet Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Chieu thuc moi cua toi pham mua ban hoa don ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 65.55.215.236, 15 February, 2013 08:19:11 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).