Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Nhip Song Xa Hoi . Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc.

Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc

Tu 1-10-2009, nhieu van ban moi bat dau co hieu luc. Xin gioi thieu mot so noi dung duoc dong dao nguoi dan quan tam..

Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc - Ban co dau.
Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc - Ban khong dau.
Sponsored links:

Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc.

Cac du an trien khai tu 1-10-2009, neu nguoi dan  nhan tien den bu khong du mua suat tai dinh cu se duoc Nha nuoc  ho tro. Trong anh: du an mo rong duong Luy Ban Bich, Q.Tan Phu, TP.HCM da trien khai den bu - Anh: P.P.H.

Duoc dang ky kham chua benh tai co so tuyen tinh

Day la mot trong nhung noi dung  dang luu y cua nghi dinh 62 ngay 22-7-2009 cua Chinh phu  (quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat bao hiem  y te - BHYT), thong tu so 09 cua lien bo Y te - Tai chinh  va thong tu so 10 cua Bo Y te (co hieu luc tu ngay 1-10-2009).

Nguoi tham gia BHYT duoc dang ky kham benh, chua benh BHYT ban dau tai co so kham benh, chua benh tuyen tinh va tuyen trung uong khi hoi du dieu kien sau:

- Nguoi thuong tru, tam tru co thoi han hoac lam viec tren dia ban quan, huyen, thi xa, thanh pho  thuoc tinh khong co co so kham benh, chua benh tuyen xa (tram y te xa...) va tuyen huyen (trung tam y te huyen...) hoac cac co so do khong dap ung duoc viec kham benh, chua benh ban dau cho nguoi tham gia BHYT.

- Nguoi thuong tru, tam tru co thoi han hoac lam viec tren dia ban quan, huyen, thi xa, thanh pho  thuoc tinh co cac co so kham benh, chua benh tuyen tinh va tuyen trung uong duoc dang ky kham benh, chua benh BHYT ban dau tai cac co so do theo quy dinh  cua giam doc so y te.

Truong hop kham benh, chua benh tai co so y te khong ky hop dong kham benh, chua benh BHYT; di kham benh, chua benh tai co so y te co ky hop dong kham benh, chua benh BHYT nhung khong du thu tuc kham benh, chua benh theo quy dinh, nguoi benh co the tu thanh toan chi phi kham chua benh voi co so y te, sau do mang chung tu den bao hiem  xa hoi de thanh toan.

Can cu dich vu  ky thuat  ma nguoi benh duoc cung cap, tuyen chuyen mon ky thuat  cua co so y te va chung tu hop le, bao hiem xa hoi thanh toan cho nguoi benh theo chi phi thuc te nhung muc toi da khong vuot qua muc quy dinh  nhu sau: benh vien  tu hang III tro xuong muc 55.000 dong/dot dieu tri ngoai tru; benh vien  hang II muc 120.000 dong/dot dieu tri ngoai tru; benh vien  hang I, hang dac biet muc 340.000 dong/dot dieu tri ngoai tru; benh vien  tu hang III tro xuong muc 450.000 dong/dot dieu tri noi tru; benh vien  hang II muc 1.200.000 dong/dot dieu tri noi tru; benh vien  hang I, hang dac biet muc 3.600.000 dong/dot dieu tri noi tru.

Gia boi thuong dat sat gia chuyen nhuong thuc te

Theo nghi dinh 69 ngay 13-8-2009 (co hieu luc ngay 1-10-2009), khi Nha nuoc  phe duyet phuong an boi thuong, ho tro, tai dinh cu trong truong hop thu hoi dat ma gia dat do UBND  cap tinh quy dinh chua sat voi gia thi truong  trong dieu kien binh thuong, UBND  cap tinh can cu vao gia chuyen nhuong thuc te tren thi truong  de xac dinh lai gia dat cu the cho phu hop.

Ho gia dinh, ca nhan  khi bi Nha nuoc  thu hoi dat vuon, ao trong cung thua dat co nha o trong khu dan cu nhung khong duoc cong nhan la dat o; dat vuon, ao trong cung thua dat co nha o rieng le; dat vuon, ao trong cung thua dat co nha o doc kenh muong va doc tuyen duong giao thong thi ngoai viec duoc boi thuong theo gia dat nong nghiep trong cay lau nam con duoc ho tro bang 30-70% gia dat o cua thua dat do; dien tich duoc ho tro khong qua 5 lan han muc giao dat o tai dia phuong.

Ngoai ra, ho gia dinh, ca nhan  truc tiep  san xuat nong nghiep khi Nha nuoc  thu hoi dat nong nghiep  khong thuoc truong hop neu tren ma khong co dat de boi thuong thi ngoai viec duoc boi thuong bang tien con duoc ho tro chuyen doi nghe nghiep va tao viec lam  theo mot trong cac hinh thuc bang tien hoac bang dat o, nha o, dat san xuat, kinh doanh phi nong nghiep  nhu sau:

- Ho tro bang tien tu 1,5-5 lan gia dat nong nghiep doi voi toan bo dien tich dat nong nghiep  bi thu hoi; dien tich duoc ho tro khong vuot qua han muc giao dat nong nghiep  tai dia phuong.

- Ho tro mot lan bang mot suat dat o hoac mot can ho chung cu hoac mot suat dat san xuat, kinh doanh  phi nong nghiep.

Ha Noi: tu lo noi tai dinh cu duoc ho tro them 100 trieu dong

Tu 1-10, TP Ha Noi se ap dung quy dinh  moi ve muc boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi thu hoi dat tren dia ban TP. Theo do, nhung truong hop bi thu hoi dat co tieu chuan tai dinh cu bang can ho chung cu nhung khong nhan nha ma tu lo noi o thi ngoai so tien boi thuong se duoc TP ho tro them 100 trieu dong/ho.

Doi voi muc ho tro chuyen doi nghe va tao viec lam, Ha Noi chon muc ho tro cao nhat bang 5 lan gia dat nong nghiep  doi voi toan bo dien tich dat nong nghiep  bi thu hoi (nghi dinh 69 quy dinh  cho cac tinh ho tro bang tien tu 1,5-5 lan).

Theo lanh dao Ban chi dao giai phong mat bang TP Ha Noi, voi muc ho tro moi duoc quy dinh, uoc tinh muc boi thuong, ho tro doi voi mot sao dat nong nghiep  (360m2) se tang khoang 5 lan so voi quy dinh  cu, tuc khoang 360 trieu dong  (quy dinh cu 60-70 trieu dong).

X.Long

Tu 20-10-2009: phai co giay chung nhan ve an ninh, trat tu khi cho nguoi nuoc ngoai  thue nha

Nhung nganh, nghe kinh doanh  sau day buoc phai tuan thu cac dieu kien ve an ninh, trat tu: san xuat con dau; cho thue luu tru, cho to chuc, ca nhan  nuoc ngoai  thue nha de o hoac lam van phong; dich vu cam do; dich vu  doi no; kinh doanh  karaoke, vu truong, xoa bop...

Trong thoi han 10 ngay truoc khi bat dau hoat dong kinh doanh, co so kinh doanh  co dieu kien ve an ninh, trat tu phai thong bao bang van ban  cho co quan  cong an  da cap giay chung nhan du dieu kien ve an ninh, trat tu va cong an  xa, phuong, thi tran noi tien hanh hoat dong kinh doanh  biet thoi gian  bat dau hoat dong.

(Nghi dinh 72 ngay 3-9-2009 cua Chinh phu quy dinh  dieu kien ve an ninh, trat tu doi voi mot so nganh, nghe kinh doanh  co dieu kien, co hieu luc tu 20-10-2009)

Sponsored links:

Theo TUOITRE.COM.VN

Updated: 01/10/2009 | Views: 8 | Comments: 0

Read full: Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc

Post your comment about Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc go to this page.

Read more about Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc

Your comment will be displayed here Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc. Comment title Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc . Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc Tin Tuc Do Day in category Nhip Song Xa Hoi.

Comments on Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc!

Ban co y kien gi ve bai viet Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Hom nay, nhieu quy dinh moi co hieu luc ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.33.22, 18 February, 2013 12:29:44 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).