Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Thoi Su Quoc Te . Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi.

Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi

Mọt tỏ chúc nghien cúu hàng dàu của Nam Phi mói day
cho biét cú 4 dàn ong ỏ nuóc này thì lại có 1 nguòi thú
nhạn là dã tùng hãm hiép phụ nũ – cho tháy “van hóa bạo lục
tình dục” dáng báo dọng ỏ quóc gia 50 triẹu dan này..

Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi - Ban co dau.
Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi - Ban khong dau.
Sponsored links:

Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi.

Con só thục té vè tình trạng hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi  còn dáng báo dọng hon nhièu.   Theo các con só thóng ke của cảnh sát, khoảng 36.000 phụ nũ dã bị hãm hiép vào nam 2007  hay gàn 100 truòng họp mõi ngày. Nhung các tỏ chúc ủng họ các nạn nhan và nghien cúu của chính phủ cho tháy phàn lón các vụ hãm hiép khong duọc thong báo vì nhũng lý do nhu tỏn thuong vè tình cảm, sụ nhục nhã.

 

Ủy ban nghien cúu Y té do chính phủ tài trọ cho biét dã tién hành cuọc khảo sát tren dẻ hiẻu sau hon vè thái dọ và hành dọng của dàn ong.

 

Truỏng nhóm nghien cúu Rachel Jewkes hom thú sáu vùa qua cho hay nhũng con só tren “thạt sóc” nhung “khong phải là khong dụ báo truóc duọc”.

 

“Báo cáo cho tháy hiẹn tuọng hãm hiép dã trỏ nen “bình thuòng hóa”, nhu là mọt dạc diẻm của dàn ong trong mọt xã họi vùa trải qua nhièu nam áp búc”, Anne Marie  Goetz, nguòi dúng dàu ban Quản lý, Hòa bình và An ninh của Quỹ phát triẻn cho phụ nũ của LHQ  nói.

 

“Dàng sau báo cáo này là mói de dọa cho sụ an toàn của phụ nũ và cho sụ phát triẻn vè lau vè dài, sụ phát triẻn dụa vào chát luọng can bàng giói tính”, ong Goetz nói.

 

Tan Tỏng thóng Nam Phi  Jacob Zuma dã dua viẹc dáu tranh vói tọi phạm là mọt trong nhũng uu tien hàng dàu của mình và dã thành lạp mọt bọ mói dẻ nhàm phát triẻn quyèn của phụ nũ và trẻ em.

 

Hiẹn chính phủ chua có bình luạn gì vè bản báo cáo nhung dụ kién báo cáo sẽ là mọt trong nhũng ván dè chính duọc neu ra trong mọt cuọc họi thảo vè bạo lục tình dục vào dàu tháng tói.

 

Nhũng con só gay sóc

 

Các nhà nghien cúu dã phỏng ván dàn ong ỏ hon 1.700 họ gia dình ỏ các tàng lóp khác nhau tại các tỉnh nong thon dong Cape và KwaZulu-Natal.

 

Theo két quả dièu tra, 28% dàn ong duọc hỏi cho biét dã ép mọt phụ nũ hoạc mọt co gái quan hẹ tình dục vói mình, bát cháp ý muón của co gái dó. Ngoài ra 14% nói họ dã hãm hiép bạn gái cũ, hoạc bạn gái hiẹn tại; 12% nói họ dã hãm hiép mọt ai dó khong phải là bạn gái mình; và 10% nói họ hãm hiép cả nguòi lạ và nguòi bạn gái/bạn dòi.

 

Dáng chú ý hon, gàn 20% nhũng nguòi thú nhạn dã lạm dụng tình dục nhiẽm AIDS.

 

17% dàn ong duọc hỏi thú nhạn dã tùng có gáng hãm hiép mọt phụ nũ; trong khi 9% nói tham gia vào các cuọc hãm hiép tạp thẻ. Tỏng cọng 42% dã có hành dọng bạo lục dói vói bạn gái hiẹn tại/bạn gái cũ/vọ mình.

 

Sponsored links:

Theo DANTRI.COM.VN

Updated: 21/06/2009 | Views: 106 | Comments: 0

Read full: Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi

Post your comment about Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi go to this page.

Read more about Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi

Your comment will be displayed here Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi. Comment title Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi . Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi Tin Tuc Do Day in category Thoi Su Quoc Te.

Comments on Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi!

Ban co y kien gi ve bai viet Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Báo dọng nạn hãm hiép phụ nũ ỏ Nam Phi ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.74.32, 15 February, 2013 16:38:28 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).