Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Nhip Song Xa Hoi . Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong.

Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong

 - Cho rang lau nay hang loat du an treo khong phai tai thu tuc lap va tham dinh bao cao danh gia tac dong moi truong (DTM) ruom ra va mat thoi gian, cac chuyen gia khang dinh neu de kich cau cho cac du an ma de dai trong tham dinh moi truong, dat nuoc se phai ganh hau qua..

Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong - Ban co dau.
Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong - Ban khong dau.
Sponsored links:

Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong.

Theo Luat sua doi, bo sung mot so dieu cac luat lien quan den dau tu  xay dung  co ban ma QH sap xem xet thong qua, Luat Bao ve moi truong  duoc sua theo huong bao cao DTM khong can trinh dong thoi voi bao cao nghien cuu  kha thi cua du an nhu quy dinh  hien hanh. Chi can phe duyet DTM truoc khi khoi cong.

Ong Nghiem Vu Khai. Anh: LN

TS Nghiem Vu Khai, Pho Chu nhiem UB Khoa hoc, Cong nghe  va Moi truong  QH cho rang can phan tich, can nhac ky.

Con theo PGS.TS Nguyen Dinh Hoe, Truong ban Phan bien xa hoi, Hoi Bao ve thien nhien  va moi truong  VN, noi kich cau la ho tro DN ve von, cong nghe, ky nang quan tri  chu khong the giam bot hay hy sinh quyen loi cua cong dong  va xa hoi.

Bao ve moi truong  (BVMT) la trach nhiem xa hoi  cua DN. De tao dieu kien cho du an nhanh khoi cong, can tang cuong nang luc  cho khau lap bao cao va tham dinh bao cao DTM, khong the noi long trach nhiem cho DN.

"Tham dinh DTM khong nghiem tuc tao dieu kien cho DN lach luat hoac thuc thi trach nhiem khong nghiem. Viec lach luat cung dem lai loi nhuan  phi phap. Cu xem vu Vedan Dong Nai  thi ro", ong Hoe nhan manh.

Can kich cau bao ve moi truong

Ly do dua ra sua Luat la de tao dieu kien thuc day nhanh cac thu tuc cho mot du an som duoc khoi cong vi nhieu DN keu rang thoi gian  lap DTM keo dai, anh huong tien do?

TS Nghiem Vu Khai: Duoc thiet ke  voi tu tuong phat trien ben vung dam bao hai hoa 3 tru cot: phat trien kinh te, cong bang xa hoi  va BVMT, Luat hien hanh khong lam kho DN.

Noi dung DTM phai dua ra yeu cau toi thieu nhu hien trang, suc chiu tai, cac tac dong xau, rui ro, su co, bien phap phong ngua, du toan kinh phi bao ve, y kien nhan dan...

Luat quy dinh  chu du an tu lam hoac thue to chuc dich vu  tu van va phai chiu trach nhiem ve ket qua. Nhu vay DN co the bo tien thue dich vu, tranh rui ro, bao dam cho su ton tai va phat trien, ke ca kha nang bi dinh chi do gay o nhiem  nghiem trong. Dong thoi gay dung duoc thuong hieu  tot.

Mat khac, chi phi cua DN cho BVMT con gop phan nang cao nang luc  doi ngu chuyen gia. Toi cho rang can phai “kich cau bao ve moi truong” ngoai kich cau kinh te.

PGS.TS Nguyen Dinh Hoe. Anh:NL

PGS. TS Nguyen Dinh Hoe: Phai dau tu tang cuong nang luc  va kiem soat chat che hon cho khau nay, ke ca quy dinh  thoi gian  toi da cho viec lap mot bao cao DTM chu sao lai giam nhe mot khau rat quan trong  nay.

Vay neu quy dinh  moi duoc ap dung, du an da phe duyet ma cac yeu cau tren ve moi truong  khong dam bao thi xu ly the nao?

TS Nghiem Vu Khai: Dung la “tien thoai luong nan”. Neu dinh chi du an thi ai chiu chi phi da bo ra? Xu ly sao cac cam ket, hop dong da ky? Con neu tiep tuc thuc hien du an thi sai luat.

Noi rang vi DN buc xuc ve viec lap DTM, nhung viec tao dieu kien cho DN cung la trach nhiem cua QH, nhu ho tro lai suat, mien giam thue, kich cau...

Nhung giup do khong bao ham viec mien tru. Tham chi co the xem xet viec ho tro DN mot phan hoac toan bo chi phi lap DTM.

Tham dinh de dai

Neu chua sua Luat thi theo ong, nen co giai phap gi?

TS Nghiem Vu Khai: Chua nhat thiet sua. Neu thay can thiet, QH co the giao Chinh phu  ap dung mot so bien phap, co che rieng tam thoi trong thoi han vai nam voi nhung du an cap bach de khac phuc  suy giam kinh te.

Truoc day ta chap nhan nhap cong nghe  cu gay o nhiem  trong cac nganh nhuom, det, giay... vi kinh te kho khan, chua luong duoc tac hai.

Theo Bo truong Tai nguyen  - Moi truong, sua Luat Bao ve moi truong  chi la de dap ung yeu cau truoc mat.
 
 Ong Pham Khoi Nguyen cung chi ro, thay doi theo huong nay doi hoi su cong tam va tinh than trach nhiem cua nguoi phe duyet bao cao moi truong. Ngoai ra, cung doi hoi ban linh cua nguoi ra quyet dinh  dau tu  co dam cho dung du an lai hay khong, trong truong hop bao cao khong dat.Bay gio da co kinh nghiem  va khong kho khan, nen can bieu duong cac dia phuong da tu choi thang nhung du an lon nhung tiem an nguy co o nhiem.

Thuc te, chi phi lap DTM chiem bao nhieu phan tram trong tong dau tu  du an? Co phai vi khau lap DTM chua nghiem, DN cung khong tuan thu phap luat, nen DTM co cung nhu khong, nen tot nhat la coi mo luon theo huong thoang hon khong?

TS Nghiem Vu Khai: Chi phi bao ve moi truong  cua mot du an bao gom chi phi lap DTM, xay dung va van hanh cac cong trinh xu ly chat thai va khong phai khoan tien lon so voi tong dau tu.

Quy dinh phap luat  day du, nhung neu quan ly nha nuoc  chua dap ung yeu cau thi phai tang cuong nang luc.

Nam 2008 Uy ban  Khoa hoc, Cong nghe, Moi truong  QH da di giam sat viec thuc hien chinh sach phap luat ve xu ly o nhiem moi truong  tai cac KCN, kinh te, do thi. Ket qua: trong hon 200 KCN, chi duoi 20% co khu xu ly nuoc thai tap trung.

Ty le van hanh thuong xuyen con thap hon nhieu. Theo Quyet dinh  64/QD-TTg 2003, ca nuoc con tren 4.000 co so gay o nhiem  nghiem trong phai xu ly, di doi, chua ke nhung co so duoc thong ke  tu nam 2003 tro lai day.

Neu noi long hon thi tinh trang vi pham  se tiep tuc gia tang, o nhiem  ngay cang nghiem trong. Khong the lui them duoc nua.

PGS.TS Nguyen Dinh Hoe: Neu DN lap DTM thieu nghiem tuc thi khong phai do luat doi hoi chi tiet ma vi chi phi cho lap DTM phai “chia chac” hay su dung chua dung muc dich khien kinh phi thuc su bi cat giam.

Thu hai, do nang luc  cua mot bo phan chuyen gia  lap va tham dinh DTM yeu. Cung co the con su ne nang, de dai trong khau tham dinh DTM.

Neu nha quan ly moi truong cung phai lien doi chiu trach nhiem ve su co va o nhiem  do khau tham dinh bao cao DTM thi cac bao cao DTM se phai co chat luong 

La chuyen gia  moi truong, ong co duoc tham khao y kien cho viec sua doi luat khong?

PGS. TS Nguyen Dinh Hoe: Toi va rat nhieu nha khoa hoc  ve linh vuc moi truong,  ke ca Hoi Bao ve thien nhien va moi truong deu khong duoc tham khao y kien.

Sponsored links:

Theo VIETNAMNET.VN

Updated: 05/06/2009 | Views: 40 | Comments: 0

Read full: Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong

Post your comment about Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong go to this page.

Read more about Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong

Your comment will be displayed here Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong. Comment title Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong . Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong Tin Tuc Do Day in category Nhip Song Xa Hoi.

Comments on Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong!

Ban co y kien gi ve bai viet Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Khong vi kich cau ma quen bao ve moi truong ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.33.22, 17 February, 2013 02:02:04 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).