10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP.

PhanVien.Com . Bai Viet . Cong Nghe Thong Tin . Kien Thuc Tin Hoc Co Ban . 10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP.

10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP

Neu mot ngay chiec may tinh su dung he dieu hanh Windows XP cua ban
do chung, khong the khoi dong duoc, ban co the su dung cong cu System
Restore de tro lai thoi diem gan nhat may tinh con hoat dong tot. Bai
viet sau day se giup ban su dung cong cu nay mot cach hieu qua..

10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP - Ban co dau.
10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP - Ban khong dau.
Sponsored links:

10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP.

System Restore cho phep ban dua may tinh  tro lai trang thai o thoi diem hoat dong  gan nhat neu nhu co su co xay ra. De thuc hien duoc dieu nay, System  Restore lien tuc giam sat he thong  cua ban. Neu he thong  co bat ky su thay doi dang ke nao - chang han nhu co ung dung hoac driver moi duoc cai dat - System  Restore se tu dong tao diem phuc hoi (restore point).

Ngoai ra, System  Restore cung tao diem phuc hoi sau moi 24 tieng. Diem phuc hoi thuc chat giong nhu tam anh chup lai trang thai he thong, bao gom nhung tep tin he thong  quan trong  va mot phan registry. System  Restore duy tri nhieu diem phuc hoi, cho phep ban co nhieu lua chon hon trong viec khoi phuc he thong  tro lai trang thai da luu giu truoc do.

Sau day la 10 dieu ban can biet de khai thac toi da cong cu System  Restore cua Windows  XP.

1, Du lieu  va System  Restore

Vi System  Restore duoc mo ta nhu mot cong cu cho phep ban khoi phuc may tinh  tro ve thoi gian  truoc, the nen co nhieu nguoi tuong nham rang ho se mat het nhung du lieu  duoc tao sau diem phuc hoi. Tuy nhien, System  Restore khong giam sat hoac luu giu noi dung  thu muc My Documents hay nhung tep tin co phan duoi mo rong pho bien nhu .doc, .xls, email, lich su  trinh duyet  hoac ngay ca nhung tep tin luu mat khau. Tat ca nhung du lieu  do khong he bi dung den va se con nguyen ven khi ban khoi phuc he thong.

Luu y rang Desktop khong phai thu muc duoc bao ve va tat ca nhung tep tin trong do co the bi mat trong qua trinh phuc hoi. Vi the truoc khi ban tien hanh khoi phuc he thong, hay di chuyen nhung gi quan trong  trong Desktop toi thu muc My Documents.

2, Rut lai qua trinh phuc hoi

Trong truong hop ban tien hanh phuc hoi he thong  nhung sau do xac dinh rang van de van chua duoc giai quyet, ban hoan toan co the rut lai thao tac tren. Truoc tien ban chay System  Restore, khi thay man hinh  chao Welcome To System  Restore, chon Undo My Last Restoration, click Next. Tren man hinh  Confirm Restoration Undo, click Next. System  Restore se tra he thong  ve thoi diem truoc khi ban tien hanh qua trinh phuc hoi va khoi dong lai may tinh. Sau khi may tinh  da khoi dong lai, neu ban dang nhap vao Windows  va nhin thay man hinh  System Restore’s Undo Complete co nghia la qua trinh da hoan tat.

3, Chay System  Restore tu dong lenh

Neu may tinh  khong the khoi dong Windows  mot cach binh thuong, dong thoi cung khong the vao duoc giao dien  Safe Mode, ban van co the khoi chay System  Restore. Dau tien khoi dong he thong  bang tuy chon Safe Mode With Command Prompt. Sau khi dang nhap vao he thong, go dong lenh sau:

%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe

Nhan Enter, System  Restore se chay nhu binh thuong. Vay la ban co the tiep tuc thuc hien tung buoc de tien hanh phuc hoi he thong.

4, Xoa bo cac diem phuc hoi

Theo mac dinh, System  Restore danh toi da 12% dung luong trong cua o dia cung de luu tru  cac diem phuc hoi. Mot khi da toi han toi da 12%, System  Restore se loai bo bot nhung diem phuc hoi cu nhat trong co so du lieu  de danh cho cho nhung diem moi. Tuy nhien, doi khi ban co nhu cau chu dong xoa bot cac diem phuc hoi de giai phong o cung. That may, cong cu Disk Cleanup se giup ban thuc hien viec do. No cho phep ban xoa toan bo cac diem phuc hoi, chi de lai mot diem moi nhat.

Khoi chay Disk Cleanup tu Start - All Programs - Accessories - System  Tools. Khi Disk Cleanup da chay, chon the More Options va click nut Cleanup trong phan System Restore roi xac nhan lai.

5, Kiem soat dung luong dia cung System  Restore su dung

De van hanh tron tru, System  Restore yeu cau o cung con trong toi thieu 200 MB. Neu dung luong trong con nhieu, System Restore se su dung 12% so do de luu tru  cac diem phuc hoi. Tuy nhien, System Restore san sang nhuong lai phan dung luong trong nay cho he thong neu can. Them nua, cac diem phuc hoi cu hon 90 ngay se tu dong bi xoa theo mac dinh.

Neu ban muon biet System  Restore danh bao nhieu MB dung luong o cung  de luu tru, nhan to hop phim Windows + Break de mo hop thoai System Properties. Chon the System Restore, chon tiep o cung  tu danh sach Available Drive roi click nut Settings. Khi hop thoai Drive  Settings xuat hien, nhin vao phan Disk Space Usage ban se thay con so the hien dung luong o cung  tinh theo MB ma System  Restore dung de luu tru  cac diem phuc hoi.

Vi du, tren he thong  co o cung  80 GB, 12% danh cho System Restore tuong duong gan 9 GB. Neu ban cam thay System  Restore chiem dung qua nhieu dia trong, hay dich thanh truot sang trai de chi dinh mot con so hop ly hon.

6, Tu tao diem phuc hoi

System Restore tu dong tao cac diem phuc hoi, tuy nhien ban co the tu tay tao diem phuc hoi bat cu luc nao can thiet. Don gian chi can khoi chay System  Restore sau do lam tiep theo huong dan. Neu ban muon tiet kiem  mot vai buoc nho, hay don gian hoa qua trinh khoi chay bang cach copy  bieu tuong Shorcut cua System  Restore tu Start - All Programs - Accessories - System  Tools ra desktop.

7, Bo qua thuat si huong dan

Neu ban muon tu tao mot diem phuc hoi ma khong can phai qua cac buoc lan luot theo thuat si huong dan, ban co the viet mot doan VBScript don gian de tao ngay mot diem phuc hoi.

Mo Notepad va go vao hai dong lenh sau:

Set IRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore")
MYRP = IRP.createrestorepoint ("My Restore Point", 0, 100)

Luu tep tin voi ten MyRestorePoint.vbs. Tu gio ban co the de dang tao diem phuc hoi bang cach nhan dup vao bieu tuong script vua tao. Ngay sau do, System  Restore se chay o che do nen ma khong hien thi giao dien  va tao mot diem phuc hoi co ten My Restore Point.

8, Cac buoc de tranh khoi phuc lai Virus

Neu ban biet he thong  cua minh da nhiem virus, ban nen tam thoi tat ngay System  Restore. Neu khong, virus  se duoc luu tru cung voi nhung tep tin he thong  trong mot diem phuc hoi roi sau nay se tro lai trong qua trinh phuc hoi.

De tat System  Restore, nhan to hop phim Windows + Break. Khi hop thoai System Properties xuat hien, chon the System Restore, danh dau o kiem Turn Off System  Restore roi click OK. Ngay sau do ban se nhan duoc hop thoai canh bao rang viec tat System Restore se khien toan bo cac diem phuc hoi cung bi xoa mat. Click Yes de tiep tuc.

Toi luc nay, ban co the dung cac chuong trinh  diet virus  de quet sach he thong. Khi da diet virus  xong, ban vao lai the System Restore, bo chon Turn Off System  Restore roi click OK de khoi dong System  Restore.

9, Vo hieu hoa System  Restore cho o luu tru  du lieu

Neu ban co them vai o dia cung ket noi voi may tinh, System Restore se tu dong them chung vao danh sach o dia giam sat. Neu cac o cung  bo sung nay chi dung de luu tru  du lieu  hoac sao luu du phong thi System  Restore khong can thiet phai theo doi chung.

De vo hieu hoa System  Restore cho o luu tru  du lieu, nhan to hop phim Windows + Break. Hop thoai System Properties xuat hien, chon the System Restore. Tiep do chon o cung  cua ban tu danh sach Available Drive roi click nut Settings. Khi hop thoai Drive Settings xuat hien, danh dau chon Turn Off System  Restore On This Drive roi click OK. Ban se nhan duoc hop thoai canh bao rang viec tat System  Restore tren o nay se khien ban khong the theo doi nhung thay doi co hai tren no. Click Yes de tiep tuc. Cuoi cung click OK de dong hop thoai System  Properties.

10, Xac dinh dung luong o cung  thuc te System  Restore dang su dung

Ban de dang xac dinh duoc System  Restore co kha nang dung bao nhieu MB o cung. Tuy nhien, thuc te thi System  Restore dang su dung dung luong o cung  la bao nhieu? Neu ban dang chay he dieu hanh Windows XP Professional va o cung  su dung dinh dang  NTFS, ban co the tra loi duoc cau hoi  tren.

Ban se khoi dau  bang viec thuc hien mot vai thay doi tu tai khoan Administrator nham cho phep ban dieu tra mot thu muc an va duoc bao ve - mang ten System  Volume Information  - nam tren thu muc goc cua o cung. Luu y rang thuc hien bat ky thay doi gi trong thu muc System Volume Information  cung se gay hai toi kha nang van hanh cua System Restore.

Tu Windows  Explorer, chon Tools - Folder Options de mo hop thoai Folder Options. Chon the View, danh dau chon Show Hidden Files And Folders, bo chon Hide Protected Operating System  Files roi click Yes tren hop thoai canh bao. (Neu he thong  nam trong mot nhom lam viec  workgroup, ban can bo chon ca Use Simple File Sharing.) Click OK de dong hop thoai Folder Options.

Bay gio vao thu muc goc tren o cung, click chuot phai vao thu muc System  Volume Information, chon Properties, vao the Security. Sau do, click nut Add, nhap ten tai khoan nguoi dung  cua ban vao hop thoai Select Users Or Groups roi click OK hai lan de dong ca hai hop thoai.

Toi luc nay, ban co the mo thu muc System  Volume Information, click chuot phai vao thu muc _restore, chon Properties. Kiem tra gia tri  Size On Disk de biet chinh xac  dung luong thuc te ma System  Restore dang su dung de luu tru cac diem phuc hoi. De dam bao tinh bao mat  cho cac tep tin cua diem phuc hoi, ban nen xoa tai khoan nguoi dung  cua minh khoi thu muc System Volume Information  sau khi da hoan tat viec dieu tra.

Sponsored links:

Theo QUANTRIMANG.COM

Updated: 24/07/2009 | Views: 165 | Comments: 0

Read full: 10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP

Post your comment about 10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP go to this page.

Read more about 10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP

Your comment will be displayed here 10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP. Comment title 10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP . 10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP Cong Nghe Thong Tin in category Kien Thuc Tin Hoc Co Ban.

Comments on 10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet 10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP!

Ban co y kien gi ve bai viet 10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet 10 dieu can biet ve cong cu System Restore cua Windows XP ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.34.35, 03 February, 2013 01:36:48 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).