Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong.

PhanVien.Com . Bai Viet . Hoc Tap Nghien Cuu . Mua Tuyen Sinh . Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong.

Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong

Hinh thuc tuyen sinh: thi tuyen 3 mon Toan, Van lop 12 va mon ly thuyet che bien San pham an uong (doi voi Quan tri Kinh doanh nha hang), mon Nghiep vu le tan (doi voi Quan tri Kinh doanh Khach san), mon Nghiep vu huong dan (doi voi Quan tri Kinh doanh Du lich)....

Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong - Ban co dau.
Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong - Ban khong dau.
Sponsored links:

Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong.

 

A: Thong tin  chung:

- Ma truong: CKS

- Vung tuyen sinh: Tuyen sinh trong ca nuoc.

- Thi sinh  co the tim hieu thong tin  chi tiet tai dia chi website: http://www.cdktks-dl.edu.vn

B: Chỉ tieu tuyen sinh tùng hẹ:

I. Hẹ Cao Dảng: 900 chi tieu chinh quy. Thoi gian  dao tao  3 nam, gom:  

STT

Chuyen nganh

Ma nganh

Khoi thi tuyen, xet tuyen

01

Ke toan Thuong mai  - Dich vu

011

A, D1, 3

02

Ke toan Doanh nghiep

012

A, D1, 3

03

Quan tri kinh doanh  Nha hang

021

A, D1, 3

04

Quan tri kinh doanh  Khach san

022

A, D1, 3

05

Quan tri kinh doanh  Thuong mai 

023

A, D1, 3

06

Quan tri kinh doanh  Du lich

024

A, C, D1, 3

07

Huong dan du lich

031

C, D1, 3

08

Ky thuat che bien san pham  an uong

041

A, B

09

Tieng Anh Le tan

051

D1

10

Tieng Anh Du lich

052

D1

Truong to chuc thi tuyen khoi A, D1theo ngay thi va de thi chung cua Bo GD-DT. Tuy nhien co danh 30% chi tieu cho xet tuyen tu ket qua thi DH, CD nam 2010  doi voi hai khoi A, D1. Rieng khoi C, B, D3nhan xet tuyen tu ket qua thi DH, CD nam 2010

Thoi gian nhan ho so dang ky NV1 va xet tuyen NV2,3 va le phi tuyen sinh theo quy dinh  cua Bo Giao duc va Dao tao.

II. He TCCN: 600 chi tieu chinh quy

* Xet tuyen tu ket qua hoc mon toan va van lop 12: 520 chi tieu, thoi gian  dao tao  2 nam neu tot nghiep THPT, truong hop chua tot nghiep hoc 2 nam 3 thang, gom cac chuyen nganh:

- Nghiep vu Kinh doanh  an uong - Khach san  - Ma 01

- Nghiep vu Le tan - Ma 02

- Nghiep vu Huong dan  Du lich  - Ma 03

- Ke toan  Thuong mai  - Dich vu  - Ma 04

- Ke toan  Doanh nghiep  - Ma 05

- Ky thuat  che bien san pham  an uong - Ma 06

- Ke toan Thuong mai  - Dich vu  he 2 nam 3 thang - Ma 07

- Ky thuat che bien san pham  an uong he 2 nam 3 thang - Ma 08

Ho so xet tuyen gom:

+ Phieu dang ky tuyen sinh TCCN nam 2010  (theo mau cua Bo GD-DT).

+ Ban sao hoc ba THPT  co cong chung va ban sao bang tot nghiep THPT  (neu TN) hoac giay chung nhan TN tam thoi.

+ 2 phong bi dan tem ghi ro dia chi nguoi nhan.

Thoi gian nhan ho so dang ky XT: tu 20/04/2010 den 30/11/2010. Kem le phi 30.000d/HS.

* Voi doi tuong tot nghiep THCS: 80 chi tieu, thoi gian  dao tao  3 nam, xet tuyen ket qua hoc mon toan va van lop 9.

- Ky thuat  che bien san pham  an uong - Ma 09

- Ke toan Thuong mai  - Dich vu  - Ma 10

Ho so xet tuyen va thoi gian  nhan ho so nhu qui dinh doi voi doi tuong tot nghiep THPT.

III. Cao Dảng Nghè: 100 chi tieu chinh quy, thoi gian  dao tao  2,5 nam, tot nghiep THPT  (hoac tuong duong). Xet tuyen tu ket qua hoc mon toan va van lop 12 gom:

- Ky thuat  che bien mon an - Ma 01

- Quan tri  dich vu  nha hang  - Ma 02

- Ke toan  Thuong mai  - Dich vu  - Ma 03

-Quan tri Khach san  - Ma 04

IV. Trung Cáp Nghè: 100 chi tieu, thoi gian  dao tao  1 nam, tot nghiep THPT  (hoac tuong duong). Xet tuyen tu ket qua hoc mon toan va van lop 12.

- Ky thuat  che bien mon an - Ma 01

- Pha che do uong - Ma 02

Ho so xet tuyen cao dang  nghe va trung cap nghe gom:

1. Phieu dang ky hoc nghe theo mau cua Bo Lao dong  - Thuong binh  & Xa hoi.

2. Ban sao hoc ba THPT  (hoac tuong duong) co cong chung.

3. Ban sao bang tot nghiep THPT  hoac giay chung nhan tot nghiep tam thoi.

4. 02 phong bi dan tem ghi ro dia chi nguoi nhan.

5. 02 anh 3x4.

Nhan ho so xet tuyen tu ngay 20/4/2010 dén 30/11/2010. Kem le phi 15.000d/HS.

V. Lien thong tù TCCN - CD: 500 chi tieu. Thoi gian  dao tao  18 thang.

Tuyen tu nhung thi sinh  da tot nghiep TCCN cac chuyen nganh:

+ Voi nganh QTKD tu: + Voi nganh Ke toan  tu:

- Nghiep vu le tan - Ke toan  thuong mai

- Quan tri  luu tru du lich  - Ke toan  TM -DV

- Nghiep vu kinh doanh  AU -KS - Ke toan  AU -KS

- Quan tri  nha hang  - Ke toan  du lich

- Ky thuat  che bien SPAU - Ke toan  doanh nghiep.

Hinh thuc tuyen sinh: thi tuyen 3 mon Toan, Van lop 12 va mon ly thuyet che bien San pham  an uong (doi voi Quan tri Kinh doanh  nha hang), mon Nghiep vu le tan (doi voi Quan tri Kinh doanh  Khach san), mon Nghiep vu huong dan  (doi voi Quan tri Kinh doanh  Du lich), mon ly thuyet Ke toan  (doi voi Ke toan  Thuong mai  - Dich vu).

Voi thi sinh  tot nghiep loai Trung binh, Trung binh kha phai qua thoi gian  lam viec  trong nganh 1 nam moi duoc du thi.

Ho so thi tuyen gom:

1. Phieu dang ky du thi lien thong theo mau cua Truong Cao dang  Ky thuat  Khach san  va Du lich.

2. Ban sao so hoc tap Trung cap chuyen nghiep.

3. Ban sao bang tot nghiep Trung cap chuyen nghiep  co cong chung.

4. 02 phong bi dan tem ghi ro dia chi nguoi nhan.

5. 02 anh 3x4.

Nhan ho so dang ky thi tuyen tu 01/3/2010 dén 30/11/2010. Kem le phi 110.000/HS (Gom: Dang ky thi: 60.000d/HS; Chi phi cong tac  to chuc thi: 50.000d/HS)

VI. Lien thong tù CD - DH:

Nha truong co lien ket voi truong Dai hoc  Thuong mai  mo dao tao  lien thong tu Cao dang  - Dai hoc  dien chinh quy 02 nganh:

- Quan tri Kinh doanh 

- Ke toan

Sinh vien TN cao dang  co nhu cau neu dat loai kha se duoc du thi ngay, loai trung binh phai qua thoi gian  cong tac  1 nam.

Thoi gian nhan ho so thi tuyen tu ngay 01/7/2010 den 20/10/2010.

Tát cả HSSV sau khi tót nghiẹp nhà truòng sẽ giói thiẹu viẹc làm khong thu lẹ phí

Mọi chi tiét xin lien hẹ:

Phòng Dào Tạo - Truòng Cao Dảng Kỹ thuạt Khách sạn và Du lịch

Dịa chỉ: Thị trán Lai Cách - Cảm Giàng - Hải Duong

Diẹn thoại: (0320) 3786492  hoạc (0320) 3786749

Email: phongdaotaocks@gmail.com Website: http://cdktks-dl.edu.vn

Sponsored links:

Theo DANTRI.COM.VN

Updated: 21/03/2010 | Views: 64 | Comments: 0

Read full: Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong

Post your comment about Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong go to this page.

Read more about Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong

Your comment will be displayed here Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong. Comment title Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong . Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong Hoc Tap Nghien Cuu in category Mua Tuyen Sinh.

Comments on Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong!

Ban co y kien gi ve bai viet Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Truong Cao dang Ky thuat Khach san va Du lich - Bo Cong thuong ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.73.250, 14 February, 2013 06:15:23 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).