Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40%.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Nhip Song Xa Hoi . Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40%.

Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40%

Luong khong du dap ung nhu cau cuoc song.
Theo cac chuyen gia, su phat trien cua khu vuc kinh te tu nhan da lam nay sinh quan he moi giua nguoi su dung lao dong va NLD. Vi the, viec sua doi Bo luat Lao dong va Luat Cong doan la rat can thiet..

Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40% - Ban co dau.
Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40% - Ban khong dau.
Sponsored links:

Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40%.

 

Ba Pham Lan  Huong - Truong ban Hoi nhap kinh te  quoc te  (Vien Quan ly Kinh te  trung uong, Bo KH&DT) cho biet, tu nam 2002 den nay, Viet Nam  da phai doi dau nhieu voi cac vu kien  chong ban pha gia, nguyen nhan  la gia hang xuat khau  thap do chi phi thap, trong do muc luong tra cho NLD qua thap.

Theo ba Huong, viec tra luong thap cho NLD khien tat ca cac ben deu thiet. NLD thiet vi luong khong tuong xung voi gia tri  lao dong, khong du dap ung nhu cau cuoc song.

Nguoi su dung lao dong  thiet, vi xuat khau  san pham  sang cac quoc gia  khoi kien giam, san xuat thu hep. Ngay ca khach hang  cua cac doanh nghiep  cung chiu thiet, vi neu doanh nghiep  nang gia mot chut de bu vao khoan tang luong thi khach hang  van mua duoc hang gia re  hon so voi khi mat hang do bi danh thue chong ban pha gia.

Ba Huong cho rang, tinh trang thiet don, thiet kep tren chi cham dut khi Bo luat Lao dong  sua doi co quy dinh  chat che hon ve tien luong va viec thuc thi phap luat  hieu qua hon.

Luong toi thieu cua Viet Nam  thap hon cac nuoc trong khu vuc  khoang 40%. Trong khi do nhieu doanh nghiep  khong tra luong theo nang suat, hieu qua, chat luong  cong viec, ma lay muc luong toi thieu lam goc tham chieu de tra luong cho NLD pho thong. Che tai voi nguoi su dung  lao dong  cung chua nghiem nen khi vi pham  luat, ho cung khong bi xu phat.

Lao dong gia re  duoc coi la mot trong nhung loi the cua Viet Nam  de thu hut cac nha dau tu. Nhung nguoc lai, muc luong khong thoa dang dan den quan he lao dong  bat on, gay e ngai cho cac nha dau tu.

Dai dien cho NLD cung gap kho

Hien, NLD gap nhieu kho khan (luong thap, khong duoc ky hop dong lao dong, cac dieu kien ve ve sinh, an toan lao dong  khong dam bao, che do tang ca khong dung quy dinh…), nhung to chuc cong doan - dai dien cho NLD cung gap kho khan khi dung ra bao ve quyen loi cho ho.

Ong Nguyen Duy Vy - Pho ban Chinh sach Phap luat  (Tong Lien doan Lao dong  Viet Nam) cho biet, bien che can bo cong doan cap huyen binh quan la 2,5 nguoi/ huyen; trong khi do, de thuc hien nhiem vu theo quy dinh  moi, moi Lien doan Lao dong  huyen can it nhat 5 bien che.

Trong ca nuoc co 686 don vi cap huyen nen can tang them 1.715 bien che. Chi phi cho mot bien che la 50 trieu dong/nam, nhu vay chi phi tang them cua cong doan la khoang 85 ty dong/nam.

Trong khi do, Luat Cong doan hien quy dinh  ve tai chinh  cong doan con chua chat che, nhieu doanh nghiep  chay y khong dong phi cong doan.  

Sponsored links:

Theo TIENPHONG.VN

Updated: 03/04/2010 | Views: 29 | Comments: 0

Read full: Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40%

Post your comment about Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40% go to this page.

Read more about Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40%

Your comment will be displayed here Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40%. Comment title Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40% . Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40% Tin Tuc Do Day in category Nhip Song Xa Hoi.

Comments on Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40%

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40%!

Ban co y kien gi ve bai viet Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40% nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Luong toi thieu o Viet Nam thap hon cac nuoc 40% ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 58.187.142.31, 18 February, 2013 16:11:48 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).