Cac moc lich su trong quan he Viet-My.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Viet Nam Hoi Nhap . Cac moc lich su trong quan he Viet-My.

Cac moc lich su trong quan he Viet-My

Cach day 15 nam, ngay 12/7/1995, chinh phu Viet Nam va My tuyen bo binh thuong hoa quan he. Ke tu do, nhung moi lien he giua doi ben ve chinh tri, kinh te, nhan dao va quan su ngay cang phat trien..

Cac moc lich su trong quan he Viet-My - Ban co dau.
Cac moc lich su trong quan he Viet-My - Ban khong dau.
Sponsored links:

Cac moc lich su trong quan he Viet-My.

 

Nhin lai 15 nam qua, Dai su My tai Viet Nam Michael Michalak noi: "Toi co cam tuong manh me rang quan he giua My va Viet Nam chua bao gio vung manh nhu hien nay".

De co duoc nhung thanh tuu, tinh huu nghi va su hop tac nhu ngay nay, ca hai nuoc da trai qua mot chang duong dai.

Nam 1991

Thang 4 – Chinh quyen cua Tong thong George Bush de xuat voi Chinh phu Viet Nam “lo trinh” tung buoc binh thuong hoa quan he. Hai ben nhat tri mo mot Van phong cua Chinh phu My o Ha Noi de giai quyet cac van de ve quan nhan bi mat tich trong chien tranh (MIA).

Thang 7 – Van phong MIA cua My chinh thuc di vao hoat dong tai Ha Noi. Day la co quan chinh thuc dau tien cua Chinh phu My hoat dong thuong tru tai Viet Nam tu nam 1975.

Hoat dong tim kiem binh si My mat tich o Viet Nam da tien hanh trong nhieu nam qua. Tu 1991 den nay, My to chuc 113 cuoc hoi huong cho binh si chet trong chien tranh VN.
Cac hoat dong tim kiem quan nhat My rat quan trong doi voi nuoc nay va dong mot vai tro to lon trong qua trinh cung co moi quan he Viet Nam – My. Anh: US embassy.

Thang 10 – Ngoai truong James Baker tuyen bo Washington san sang tien toi binh thuong hoa quan he voi Ha Noi.

Thang 12 – Washington do bo lenh cam viec di lai co to chuc tu My toi Viet Nam. Quoc hoi My uy quyen cho Co quan Thong tin My (USIA) bat dau trao doi cac chuong trinh voi Viet Nam.

1992

Thang 2 – Luc luong hon hop tim kiem nguoi mat tich trong chien tranh (JTF-FA) duoc thanh lap voi muc tieu hoan tat viec thong ke day du nhat so nguoi My mat tich trong Chien tranh Viet Nam, bao gom ca 2.267 nguoi mat tich tai Lao, Campuchia va Viet Nam chua duoc tim thay.

Thang 6 – Quy Ho tro Tre mo coi va Tre lang thang duoc Quoc hoi My cho phep hoat dong nhan dao tai Viet Nam.

1993

Thang 2 – Chinh quyen William J. Clinton mo duong cho viec noi lai cac khoan vay quoc te, bao gom von vay tu Quy Tien te Quoc te va Ngan hang The gioi cho Viet Nam.

1994

Ngay 3 thang 3 – Tong thong Clinton do bo lenh cam van thuong mai doi voi Viet Nam.

Thang 5 – My va Viet Nam ky ket Hiep dinh Lanh su.

1995

Ngay 28 thang 1 – My va Viet Nam chinh thuc ky Hiep dinh giai quyet cac van de ve boi thuong va thiet lap Van phong Lien lac tai thu do cua moi nuoc.

Ngay 15 thang 5 – Viet Nam trao cho Phai doan cua Tong thong My mot bo tai lieu ve nguoi My bi mat tich trong chien tranh, ma sau nay duoc Lau Nam Goc danh gia la tai lieu chi tiet va day du thong tin nhat cho den nay lien quan den van de nay.

Thang 6 – Hoi Cuu chien binh My cong bo ung ho cho tien trinh binh thuong hoa quan he ngoai giao voi Viet Nam.

Ngay 11 thang 7 – Tong thong Willianm J. Clinton cong bo “binh thuong hoa quan he” voi Viet Nam.

Ngay 12 thang 7 - Thu tuong Viet Nam Vo Van Kiet tuyen bo thiet lap quan he ngoai giao voi My.

Ngay 6 thang 8 – Ngoai truong My Warren Christopher tham Ha Noi va chinh thuc mo Dai su quan My tai Viet Nam. Viet Nam cung mo Dai su quan tai Washington D.C.

1996

Thang 5 – My trao cho Viet Nam tai lieu phac thao ve Hiep dinh Thuong mai.

Ngay 12 thang 7 – Co Van An ninh Quoc gia Anthony Lake tham Ha Noi de ky niem mot nam ngay binh thuong hoa quan he giua hai nuoc.

1997

Ngay 10 thang 4 – Thuong vien My bo nhiem ong Douglas “Pete” Peterson, cuu chien binh trong cuoc chien tranh Viet Nam, dong thoi la cuu tu binh chien tranh (POW), lam Dai su dau tien cua My tai Viet Nam.

Thang 5 – Ong Le Van Bang trinh quoc thu tai thu do Washington D.C., dam nhiem cuong vi Dai su Viet Nam tai My.

Ngay 24 thang 6 – Ngoai truong My Madeline Albright tham chinh thuc Viet Nam.

1998

Ngay 11 thang 3 – Tong Thong William J. Clinton ban hanh quy che tam mien ap dung Dao luat Sua doi bo sung Jackson - Vanik doi voi Viet Nam, mo duong cho hoat dong cua nhieu cong ty va to chuc cua My tai Viet Nam nhu Co quan Ho tro dau tu tu nhan hai ngoai, Ngan hang Ex-Im Bank, Co quan Thuong mai va phat trien My, Bo Nong nghiep My, va Co quan Quan ly Hang hai My.

Ngay 26 thang 3 – Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Tran Xuan Gia va Dai Su Pete Peterson hoan tat viec ky ket Hiep dinh Song Phuong OPIC.

1999

Ngay 25 thang 7 – Dai dien Thuong mai My Richard Fisher va Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen dat thoa thuan tren nguyen tac ve Hiep dinh Thuong mai Song phuong tai Ha Noi.

Thang 9 – USAID bat dau chuong trinh ho tro ky thuat cho Bo Thuong mai Viet Nam de thuc day tang toc qua trinh dam phan Hiep dinh Thuong mai song phuong.

Ngay 9 thang 12 – Ngan hang Xuat Nhap khau (Ex-Im Bank) va Ngan hang Nha Nuoc Viet Nam hoan tat cac thoa thuan khung, mo duong cho Ex-Im Bank di vao hoat dong tai Viet Nam.

2000

Ngay 13 thang 3 – Bo truong Quoc phong William Cohen tro thanh Bo truong Quoc phong My dau tien sang tham Viet Nam ke tu khi chien tranh ket thuc.

Ngay 13 thang 7 – Bo truong Bo Thuong mai Vu Khoan va Dai dien Thuong mai My Barshefsky ky Hiep dinh Thuong mai Song phuong tai van phong Dai dien Thuong mai My. Tong thong Bill Clinton da cong bo Hiep dinh nay tai buoi le o Vuon Hong, Nha Trang.

Ngay 16-20 thang 11 – Tong Thong William J. Clinton sang tham Viet Nam, cung di co Bo truong Thuong mai Norman Mineta, Dai Dien Thuong mai Charlene Barshefsky, Thuong Nghi si John Kerry (D-MA), Nghi sy Earl Blumenauer (D-OR), Vic Snyder (D-Ark), Mike Thompson (D-CA) va nu dan bieu Loretta Sanchez (D-CA). Cac doan doanh nghiep va lanh dao Hoi Cuu chien binh My cung tham gia trong doan.

Nguoi dan o Ha Noi nong nhiet chao don Tong thong My Bill Clinton, thang 11/2000. Anh: AP.

2001

Thang 1 – Quoc hoi My thong qua Dao luat hinh thanh Quy Giao duc Viet Nam, cung cap tai tro hang nam 5 trieu do-la My den nam 2019 de tao dieu kien cho sinh vien Viet Nam sang hoc tap tai My.

Ngay 24-26 thang 7 – Ngoai Truong My Colin Powell da co chuyen tham 3 ngay tai Viet Nam tham du Dien dan Khu vuc ASEAN tai Ha Noi. Day la chuyen tro lai Viet Nam lan dau tien cua ong Powell ke tu khi ong tham gia cuoc chien vao nam 1969.

Ngay 9-14 thang 12 – Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung dan dau doan dai bieu cap cao den Washington, D.C., New York va San Francisco, cung di co Bo truong Bo Thuong mai Vu Khoan, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Tran Xuan Gia, Bo truong Bo Xay dung Nguyen Manh Kiem, cung cac quan chuc chinh phu va hon 60 thanh vien thuoc thanh phan kinh te tu nhan cua Viet Nam.

Ngay 10 thang 12 nam 2001 – Hiep dinh Thuong mai Song phuong Viet My duoc ky ket tai Washington, D.C. giua Dai dien Thuong mai Robert Zoellick va Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung, Bo truong Bo Thuong mai Vu Khoan.

2002

Ngay 3-6 thang 3 - Hoi nghi khoa hoc Viet – My dau tien ve Chat doc mau da cam da duoc to chuc tai Ha Noi voi su tham gia cua hang tram nha nghien cuu cua Viet Nam va My.

Ngay 6-7 thang 5 – Pho Dai dien Thuong mai Jonathan Huntsman thanh lap Uy ban Hon hop Viet Nam – My ve quan he thuong mai tai Ha Noi.

Ngay 10 thang 5 – Pho chu tich nuoc Nguyen Thi Binh tham chinh thuc Washington, D.C.

Tu ngay 12 - 22 thang 6 – Pho Thu tuong Nguyen Manh Cam tham Texas, New York, Massachusetts va thu do Washington D.C.

2003

Ngay 17 thang 7 – Hiep dinh Det may Viet Nam – My da duoc Bo truong Bo Thuong mai Viet Nam Truong Dinh Tuyen va Dai su My Raymond Burghardt ky ket o Ha Noi.

Ngay 10 thang 11 – Bo truong Bo Quoc phong Pham Van Tra den tham My de thao luan ve hop tac thuc day an ninh khu vuc.

Ngay 19 thang 11 – Chien ham Hai quan USS Vandegrift cap ben Thanh pho Ho Chi Minh, tro thanh con tau hai quan dau tien cua My cap ben o Viet Nam ke tu sau khi chien tranh ket thuc, day la mot hanh dong mang tinh bieu tuong huong toi viec tang cuong quan he giua Viet Nam va My.

Tau hai quan My USS Vandegrift cap cang TP HCM. Anh: US Navy.

Ngay 04 thang 12 – Pho Thu tuong Viet Nam Vu Khoan den tham Washington, D.C. va cac thanh pho khac o My. My va Viet Nam ky ket Thoa thuan Hang khong Song phuong.

2004

Trong hai ngay 10 va 11 thang 02 – Do doc Thomas Fargo, Sy quan chi huy Bo tu lenh Thai Binh Duong cua My da co chuyen tham keo dai hai ngay den Viet Nam tai Ha Noi va Da Nang.

Ngay 23 thang 6 – Tong thong My George W. Bush chon Viet Nam la mot trong 15 nuoc duoc uu tien nhan vien tro tu “Ke hoach Cuu tro Khan cap AIDS cua Tong thong My” (PEPFAR) tri gia 15 ty do-la My de chong lai dai dich HIV/AIDS tren toan cau.

Ngay 11 thang 12 – Chuyen bay dau tien cua hang hang khong United Airlines tu San Francisco ha canh xuong Thanh pho Ho Chi Minh, dua United Airlines tro thanh hang hang khong dau tien co duong bay thang giua My va Viet Nam.

2005

Ngay 06 thang 1 - Uy ban Thuong mai Quoc te My tan thanh ket luan so bo duoc dua ra vao thang 02 nam 2004 ve viec phat hien thay cac hang hoa nhap khau da gay hai hoac co the gay hai cho cac nha may che bien tom va ngu dan My.

Ngay 29 thang 3 – Chien ham My Gary cap cang o Thanh pho Ho Chi Minh, danh dau le ky niem 10 nam binh thuong hoa quan he ngoai giao giua My va Viet Nam.

Ngay 19-24 thang 6 – Thu tuong Phan Van Khai hoi kien Tong thong George W. Bush o Washington D.C. trong chuyen vieng tham My dau tien cua mot Thu tuong Viet Nam thoi ky hau chien. Trong chuyen tham nay, hai nuoc da ky Thoa thuan Hop tac Kinh te va Ky thuat cung nhu cac thoa thuan ve su phe chuan quoc te, tinh bao va hop tac quan su. Thu tuong, cung voi hon 100 dai dien cua khu vuc cong va tu nhan den tham ba thanh pho khac va ky ket nhieu hop dong kinh doanh lon.

Cai bat tay lich su tai Nha Trang giua lanh dao hai quoc gia: Thu tuong Viet Nam Phan Van Khai (trai) va Tong thong My George Bush. Anh: White House.gov

2006

Ngay 06 thang 1 nam 2006 – Bo truong Bo Y te Viet Nam Tran Thi Trung Chien va Dai su My Michael W. Marine ky ket Ke hoach Hanh dong, thiet lap moi quan he doi tac song phuong giua My va Viet Nam nham ngan chan HIV/AIDS o Viet Nam.

Ngay 20 thang 02 – My va Viet Nam noi lai cac cuoc dam phan song phuong ve nhan quyen o Ha Noi sau ba nam bi gian doan.

Ngay 14 thang 5 – My va Viet Nam dat duoc su nhat tri tren nguyen tac ve viec Viet Nam gia nhap WTO.

Ngay 04-06 thang 6 – Bo truong Quoc phong Donald Rumsfeld vieng tham Viet Nam de ban ve cac phuong thuc mo rong hop tac quoc phong.

Bo truong Quoc phong Viet Nam Pham Van Tra don Bo truong Quoc phong Donald Rumsfeld tai Ha Noi, 5/2006. Anh: defense.gov

Ngay 07 thang 11 – To chuc Thuong mai The gioi chinh thuc moi Viet Nam tro thanh thanh vien cua to chuc nay.

Ngay 17-20 thang 11 – Tong thong My George W. Bush bat dau chuyen tham bon ngay den Viet Nam trong khuon kho cac cuoc hop cua cac nha Lanh dao Dien dan Hop tac Kinh te Chau A Thai Binh Duong (APEC). Tong thong My George Bush va Ngoai truong Condoleezza Rice den tham Ha Noi va Thanh pho Ho Chi Minh. Dai dien Thuong mai Susan Schwab tham du cuoc hop Bo truong APEC, cac cuoc hop song phuong va cung tham du vao cac su kien khac dien ra o Ha Noi tu ngay 15 den ngay 18 thang 11.

Tong thong My George Bush trong le don chinh thuc tai Ha Noi. Anh: AP.

Ngay 08-09 thang 12 – Ha vien va Thuong vien My thong qua quy che Quan he Thuong mai Binh thuong Vinh vien (PNTR) cho Viet Nam.

Ngay 29 thang 12 – Tong thong Bush ky tuyen bo trao PNTR cho Viet Nam.

2007

Ngay 11 thang 1 – Viet Nam tro thanh thanh vien thu 150 cua To chuc Thuong mai The gioi.

Ngay 15 thang 3 – My va Viet Nam ky ket Hiep dinh Hang hai Song phuong tai Washington D.C.

Ngay 08 thang 4 – Trong chuyen vieng tham ba ngay, Chu tich Tap doan Microsoft, ong Bill Gates va phu nhan Melinda gap mat Thu tuong Nguyen Tan Dung de thao luan ve cai thien suc khoe tre em.

Sinh vien Bach Khoa phat sot voi Gates. Anh: Minh Hai.

Ngay 18-23 thang 6 – Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc My. Chu tich nuoc da hoi kien voi Tong thong George W. Bush de thao luan ve hop tac kinh te va thuong mai. Cung di co Pho Thu tuong kiem Bo truong Ngoai giao Pham Gia Khiem, Bo truong Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan, va Bo truong Buu chinh - Vien thong Do Trung Ta. Viec danh gia Ra soat Thoa thuan Thuong mai Song phuong da dien ra tai Washington. Thu truong Bo Buu chinh - Vien thong Nguyen Cam Tu va Pho Dai dien Thuong mai Karan Bhatia ky ket Hiep dinh khung ve Thuong mai va Dau tu (TIFA) vao ngay 21 thang 6.

Tong thong My George Bush lang nghe trong luc Chu tich Viet Nam Nguyen Minh Triet phat bieu tai Nha Trang. Anh: AP

Ngay 24-29 thang 9 – Thu tuong Viet Nam Nguyen Tan Dung co chuyen tham nam ngay den New York de tham du phien hop lan thu 62 cua Dai hoi dong Lien Hop Quoc. Thu tuong Nguyen Tan Dung da co bai phat bieu quan trong tai phien hop nay cua Dai hoi dong Lien hop quoc va tiep xuc voi cac nha lanh dao the gioi de tim kiem su ho tro cho cuoc bo phieu bau Viet Nam tro thanh Uy vien khong thuong truc cua Hoi dong Bao an Lien Hop Quoc. Thu tuong cung gap go voi nhieu cong ty, gioi bao chi My va tham So giao dich Chung khoan New York.

Ngay 16 thang 10 – Viet Nam duoc bau la Uy vien khong thuong truc cua Hoi dong Bao an Lien hop quoc nhiem ky 2008-2009.

2008

Ngay 3 thang 4 – Dai su My Micheal W. Michalak da cat bang khanh thanh Trung Tam My dau tien tai Ha Noi, duoc coi nhu van phong “mot cua”, noi cung cap tat ca cac thong tin cap nhat ve moi linh vuc lien quan den nuoc My.

Ngay 15 thang 5 – Tai Washington, Tieu ban chau A - Thai Binh Duong va Moi truong toan cau cua Ha vien My da trieu tap phien dieu tran ve chat doc mau da cam (AO), voi chu de “Trach nhiem bi lang quen cua chung ta: Chung ta co the lam gi de giup cac nan nhan chat doc da cam?”.

Thang 5 - Viet Nam dua nhung nguoi lao dong dau tien sang My.

Ngay 23-26 thang 6 - Thu tuong Nguyen Tan Dung da co chuyen tham chinh thuc My theo loi moi cua Tong Thong My, George W. Bush. Trong cac cuoc hoi dam voi cac quan chuc cao cap cua My, gom co cac lanh dao Thuong vien va Ha vien My, Bo truong Quoc phong va Bo truong Tai chinh My, Thu tuong deu nhan duoc nhung tin hieu tich cuc trong viec thuc day manh me moi quan he song phuong tren tat ca cac linh vuc, dac biet la ve kinh te, thuong mai, dau tu va giao duc, giua Viet Nam va My. Ket qua chuyen tham cua Thu tuong da danh dau mot moc son moi trong quan he giua hai nuoc.

Thu tuong Nguyen Tan Dung lam khach tai Nha Trang nam 2008. Anh: TTXVN.

Ngay 6 thang 10 – Tai Ha Noi, Viet Nam va My da tien hanh doi thoai chien luoc lan thu nhat ve cac van de chinh tri, an ninh, quoc phong va hop tac nhan dao.

2009

Ngay 6-7 thang 4 - Thuong Nghi si My John McCain da den Ha Noi, co cac cuoc hoi dam voi Thu tuong Nguyen Tan Dung va Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong.

Thuong nghi si McCain dua con trai toi tham lai Hoa Lo o Ha Noi. Anh: AP.

Ngay 23 thang 9 – Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da den New York, tham du phien hop thuong nien cua Dai hoi dong Lien Hop Quoc.

Ngay 26-27 thang 9 – Doan quan chuc cao cap lien nganh cua My do Thu truong Thuong truc Bo Ngoai giao James Steinberg dan dau, da co chuyen tham va lam viec tai Ha Noi trong hai ngay 26-27 thang 9. Steinberg da tra loi phong van bao chi khi ket thuc chuyen tham, rang ong tuyet doi lac quan ve tuong lai quan he hop tac huu nghi Viet Nam-My.

Ngay 30 thang 9 – Ngai Dai su Micheal W. Michalak va Thu truong Bo Giao duc va Dao tao, Pham Vu Luan da ky ket Bao cao cuoi cung cua Nhom chuyen trach ve hop tac giao duc Viet Nam - My, von duoc cho doi tu lau.

Ngay 15-17 thang 10 – Trong khuon kho chuyen chuyen luu dien chau A mang ten Asian Horizons Tour (Cac chan troi chau A), Nhac truong Alan Gilbert va dan nhac giao huong New York Philharmonic da lan dau tien dat chan den Ha Noi. Cac buoi hoa nhac duoc to chuc tai Nha Hat Lon lich su cua Ha Noi vao cac dem 16 va 17 thang 10, va duoc tuong thuat tren song truyen hinh toan quoc. Dan nhac Philharmonic cung to chuc cac buoi huong dan cho sinh vien cao hoc tai Nhac Vien Ha Noi va tham gia mot so su kien khac.

Ngay 15-16 thang 11 – Trien lam quoc te “Gap go Viet Nam 2009” da dien ra tai San Francisco, bang California, do Bo Ngoai giao Viet Nam va chinh quyen San Francisco phoi hop to chuc. Chuong trinh nay co muc tieu la tang cuong su hieu biet lan nhau va thuc day hop tac kinh te va thuong mai giua hai nuoc.

Ngay 10-15 thang 12 - Bo truong Quoc phong Viet Nam Phung Quang Thanh tham My theo loi moi cua Bo truong Quoc phong My Robert Gates.

Ngay 16 thang 12, Chinh phu My va Bo Tai nguyen va Moi truong Viet Nam da ky ket bien ban ghi nho (MOU) ve khuon kho thuc hien cac chuong trinh y te moi truong va khac phuc dioxin. Ban ghi nho nay da thiet lap khung ve co che hop tac giua Viet Nam va My de thuc hien chuong trinh y te va tay doc moi truong cac diem o nhiem chat da cam/dioxin.

2010

Ngay 28/5 den 3/6 - Hoi thao Van hoc Viet - My. Voi hang chuc tham luan, nha tho va hoc gia hai nuoc da on lai nhung ky uc chien tranh, bay to hy vong ve mot tuong lai cam thong, chia se hon giua hai dan toc.

Ngay 6 thang 6 - Hoa nhac dac biet tai Ha Noi ky niem 15 nam thiet lap quan he ngoai giao Viet - My.

Ngay 7 thang 7 - Thuong nghi si Thomas Harkin dan dau doan nghi si My sang tham Viet Nam. Ong gap Thu tuong Nguyen Tan Dung va cac nha lanh dao khac. Thu tuong Tan Dung de nghi Quoc hoi va chinh phu My tang cuong ho tro Viet Nam khac phuc anh huong do dioxin de lai, dac biet la tay rua nhung vung dat bi nhiem chat doc da cam.

Sponsored links:

Theo VNEXPRESS.NET

Updated: 14/07/2010 | Views: 2 | Comments: 0

Read full: Cac moc lich su trong quan he Viet-My

Post your comment about Cac moc lich su trong quan he Viet-My go to this page.

Read more about Cac moc lich su trong quan he Viet-My

Your comment will be displayed here Cac moc lich su trong quan he Viet-My. Comment title Cac moc lich su trong quan he Viet-My . Cac moc lich su trong quan he Viet-My Tin Tuc Do Day in category Viet Nam Hoi Nhap.

Comments on Cac moc lich su trong quan he Viet-My

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Cac moc lich su trong quan he Viet-My!

Ban co y kien gi ve bai viet Cac moc lich su trong quan he Viet-My nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Cac moc lich su trong quan he Viet-My ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 123.16.242.64, 14 February, 2013 04:20:48 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).