Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2.

PhanVien.Com . Bai Viet . Cong Nghe Thong Tin . He Dieu Hanh Khac . Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2.

Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2

Trong bai viet sau se huong dan cac ban cach thiet lap mo hinh mang Wifi su dung giao thuc WPA/WPA2 va kha nang xac nhan trong 1 khoang cach nhat dinh..

Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2 - Ban co dau.
Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2 - Ban khong dau.
Sponsored links:

Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2.

 Luu y rang bai viet nay chi de cap den nhung van de va khia canh don gian cua he thong mang nay dua tren CIITIX-WiFi – 1 du an kha moi me va it nguoi biet den. Tai thoi diem bai viet nay, du an van dang trong phien ban 1.1

Yeu cau so bo

Cac ban can tai file ISO va chuan bi de cai dat, truy cap vao trang chu cua CIITIX-WiFi.
Can co thiet bi access point hoac wireless router ho tro chuan WPA/WPA2.
Cac kien thuc co ban ve he thong mang va phan cung. Tai bai thu nghiem nay, chung toi su dung VMWare ESXi server, 1 vCPU, 1 vHDD (4gb) va Ram 768 MB.

Bat dau

Tai file ISO download ben tren ve may tinh, ghi ra dia CD va boot tu dia do. Luu y rang qua trinh cai dat va thiet lap nay se xoa toan bo du lieu tren o cung.

Khi boot tu o dia CD, chon Start GUI Install, nhan Enter va ban se thay man hinh tiep theo nhu sau:

Chon ngon ngu hien thi tai buoc tiep theo:

Chon tiep vi tri dia ly:

Dieu chinh gia tri host name cho he thong, neu khong muon thi de la debian cho de nho:

Thiet lap gio he thong va vung mui gio:

Lua chon phan vung o cung de cai dat - Guided - use entire disk:

Va chon dung phan vung ban muon:

Va chon tiep All files in one partition:

Tiep theo Finish partitioning and write changes to disk:

Chon tiep Yes – qua trinh nay se xoa sach du lieu tren o dia:

Va cho cho qua trinh nay ket thuc:

Sau do, he thong se yeu cau ban khai bao ten tai khoan va mat khau quan tri (day la mat khau root):

Chon Yes de cai dat GRUB boot loader len o cung:

Khi den man hinh nay nghia la qua trinh cai dat da hoan thanh:

Tai buoc nay, server xac nhan khoang cach truy cap da duoc cai dat thanh cong va khoi dong lai. Khi khoi dong xong, cac dia chi IP cua cac may khac se duoc liet ke trong danh sach, qua do chung ta co the quan tri va thuc hien cac thao tac khac.

Khi he thong khoi dong lai, dang nhap vao may tinh voi tai khoan root va mat khau khai bao luc truoc:

Chon JWM > Terminal, cua so dong lenh hien ra, ban go lenh sau:

ifconfig

Nhan Enter, chuong trinh se hien thi toan bo thong tin cua card mang tren he thong. Tai day la eth0 voi dia chi IP 192.168.0.15 – tai dong inet addr:

Qua trinh quan tri he thong duoc thuc hien hoan toan qua trinh duyet. Mo hinh nay con ho tro chia se va cung xem cac hoat dong dien ra tren trang web qua mang local. O che do mac dinh, chung ta khong the su dung duoc chuc nang nay. Tat ca nhung gi can lam la chinh sua lai file cau hinh /etc/apache2/apache2.conf tai dong 290:

Allow from all

Tai day, chung ta can ung dung ho tro ten la WinSCP va cai tren may tinh con su dung he dieu hanh Windows. Sau khi download va cai dat thanh cong, thuc hien theo nhung buoc sau:

 - Nhan New

 - Dien vao do nhung thong tin nhu sau:
      host name = dia chi IP cua may tinh
      user name = root
      password = mat khau khai bao tai buoc tren

 - Save

 - Tiep theo, nhan Login 

 - Kich dup vao thu muc co bieu tuong 2 dau cham trong danh sach:

 - Va mo cac thu muc theo thu tu sau: etc - apache2 - apache2.conf

 - Chuong trinh se mo file cau hinh apache2.conf, di chuyen den dong 290 va thay doi lai nhu sau:
      Allow from all

 - Luu lai thay doi va dong cua so chuong trinh

 - Mo chuong trinh WinSCP > Commands > open terminal hoac nhan phim tat Crtl+T, copy va paste dong lenh sau, sau do nhan execute:
      /etc/init.d/apache2 restart 

 - Qua trinh nay se khoi dong lai toan server va tai lai toan bo thiet lap tu file cau hinh vua chinh sua, qua do tat ca cac truy cap qua web co the duoc thuc hien tu bat cu noi nao tren mang local. 

 - Khoi dong trinh duyet va tro toi dia chi IP cua he thong (thay the gia tri 192.168.0.15 voi dia chi IP cua ban):
      192.168.0.15/daloradius 

 - Trang dang nhap hien thi, mac dinh tai khoan quan tri voi ten dang nhap administrator, mat khau radius. Neu cac thao tac ben tren khong chuan xac thi ban se gap thong bao loi sau:

 - Thuc hien theo cac buoc sau de thiet lap tai khoan nguoi dung va thiet bi NAS. Chon management > user > new user, dien username va password tuy chon. Chon loai mat khau tuong ung la Cleartext-Password va nhan Apply:

 - Chon tiep Management > NAS > new NAS, dien dia chi IP cua thiet bi access point hoac router (o day la 192.168.0.1).

Tiep theo, tao mat khau trong phan NAS Secret. 

 - Chon NAS Type = other (neu su dung cac thiet bi access point cua Cisco thi chon loai khac)
Dien ten rut gon cho thiet bi, o day la dlinkap:

 - Khi thuc hien xong buoc nay, dang nhap vao access point hoac router va thiet lap de su dung authentication server.

 - Anh chup man hinh duoi day duoc lay tu thiet bi access point D-Link DAP-1150. Qua trinh cau hinh nhu voi binh thuong, cac ban chi can chu y den tinh nang su dung WPA hoac WPA2 enterprise va chi dinh radius server ro rang. Thong so radius server IP la dia chi IP cua CIITIX-WiFi server, dia chi cong mac dinh la 1812:

  - Va bay gio chung ta can xac nhan 1 ban copy chung nhan - certificate de cac may tram su dung khi dang nhap. Khoi dong WinSCP va tro toi /etc/freeradius/certs/client-certificates. Tai day ban se thay 2 file tai day, copy 2 file nay ra desktop (cac ban nen luu lai 2 file nay vao thiet bi luu tru USB nao do de su dung tren cac may tram sau nay):

 - Voi Windows 7, ban chi can kich dup vao file nay de cai dat theo quy trinh mau co san.
Cai dat chung lan luot voi trusted root certificates theo cach tuong tu cua Windows Vista hoac XP. Va sau do, moi khi ban ket noi Wireless, he thong se yeu cau mat khau su dung. Dien ten dang nhap va mat khau ma ban tao ra luc tren, password danh cho certificate trong luc cai dat ciitixwifi.

 - Tren tung may tram, ban cai dat certificate bang cach kich dup vao file do va chon Open > install certificate > next > place all in following store > browse > trusted root certification > ok > next > finish nhu hinh sau:

 - Tiep tuc, kich dup vao file con lai server certificate > next > next > dien mat khau ciitixwifi > next > place all in following store > browse > trusted root ca > ok > next > finish. Nhu vay la da hoan chinh nhung khau co ban, moi khi nguoi su dung ket noi vao mang wifi, he thong se yeu cau nhap tai khoan tu certificate nhu sau:

 - Windows se co hien tuong la khi ban su dung certificate lan dau tien. Dieu nay la het suc binh thuong vi he thong se khong yeu cau lai lan thu 2. Nguyen nhan chinh co the la do chuong trinh tu nhan certificate tu server CIITIX-WiFi. Doi voi cac thiet bi khac nhu Iphone va Ipad thi chung da co san nhung certificate nay roi, va do do ban khong can phai cai dat nhu tren Windows. Doi voi nguoi dung Linux cung can cai dat va ap dung certificate, nhung mot so distro khac nhu Linux Mint – dua tren nen tang Ubuntu thi qua trinh nay rat don gian, chi can kich dup vao file certificate do, he thong se hien thi huong dan nhu cua Windows. Doi voi 1 so thiet bi khac su dung he dieu hanh nhung ben trong nhu Nintendo Wii co the se khong tuong thich voi mo hinh Enterprise Authentication nay.

Sponsored links:

Theo quantrimang

Updated: 22/09/2010 | Views: 0 | Comments: 0

Read full: Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2

Post your comment about Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2 go to this page.

Read more about Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2

Your comment will be displayed here Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2. Comment title Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2 . Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2 Cong Nghe Thong Tin in category He Dieu Hanh Khac.

Comments on Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2!

Ban co y kien gi ve bai viet Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2 nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Thiet lap he thong mang Wifi su dung chuan ma hoa WPA/WPA2 ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.32.185, 08 February, 2013 02:19:57 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).