80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Hoat Dong Kinh Te . 80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang.

80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang

Dong gop gan 26% tong von dau tu toan xa hoi va tren 50% tong kim ngach xuat khau trong nam 2010, cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai duoc danh gia la mot trong nhung dong luc quan trong cua nen kinh te..

80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang - Ban co dau.
80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang - Ban khong dau.
Sponsored links:

80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang.

Giai thuong Rong Vang 2010 vua duoc Cuc Dau tu nuoc ngoai (Bo Ke hoach & Dau tu) va Thoi bao Kinh te Viet Nam trao cho cac doanh nghiep FDI tieu bieu trong toi qua (23/1). Qua 10 nam to chuc, so doanh nghiep nhan giai da tang tu 20 nam 2001 len 80 trong nam nay.

Cung trong khoang thoi gian nay, doanh thu cua cac cong ty FDI tai Viet Nam da tang tu 10,5 len 50 ty USD moi nam. Theo so lieu cua Cuc Dau tu nuoc ngoai, chi tinh rieng trong nam 2010, von FDI da chiem 25,8% tong von dau tu toan xa hoi. Cac doanh nghiep nay cung dat kim ngach xuat khau 38,8 ty USD (chiem 53,1% tong kim ngach toan nen kinh te).

Theo Giao su Dao Nguyen Cat, Tong bien tap Thoi bao Kinh te Viet Nam - dai dien Ban to chuc giai thuong, cac khoi FDI da gop phan khong nho trong viec chuyen dich co cau kinh te va nang cao nang luc san xuat cong nghiep. Cung voi do, cac doanh nghiep nay cung dong gop lon vao viec thuc day chuyen giao cong nghe, thu tuc hanh chinh va tang tinh minh bach cua moi truong dau tu Viet Nam.

Can cu vao cac tieu chi nhu ket qua hoat dong kinh doanh, su dung lao dong, dong gop thue, hoat dong xa hoi…, nam nay, ban to chuc da chon ra 80 doanh nghiep de trao giai. Cac doanh nghiep nay duoc chia thanh 8 nhom: giao thong van tai, san xuat nong pham - hang tieu dung, xay dung - vat lieu, bat dong san - dich vu, tai chinh, thiet bi dien - tu, giao duc - y te va cac nganh khac…

Trong so nhung doanh nghiep nhan giai nam nay co nhung ten tuoi lon nhu Coca-Cola, ANZ, Ford, Toyota, Mercedes-Benz… Nhieu doanh nghiep trong so nay cho biet se tiep tuc mo rong hoat dong dau tu va kinh doanh, gop phan thuc day su phat trien cua kinh te Viet Nam trong thoi gian toi.

Sponsored links:

Theo vnexpress.net

Updated: 23/01/2011 | Views: 0 | Comments: 0

Read full: 80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang

Post your comment about 80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang go to this page.

Read more about 80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang

Your comment will be displayed here 80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang. Comment title 80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang . 80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang Tin Tuc Do Day in category Hoat Dong Kinh Te.

Comments on 80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet 80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang!

Ban co y kien gi ve bai viet 80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet 80 doanh nghiep FDI nhan giai Rong Vang ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 65.55.213.67, 03 February, 2013 01:58:50 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).