Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tap Chi Kinh Doanh . Thong Tin Thi Truong . Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit.

Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit

Cac loai xang, dau se chiu thue bao ve moi truong tu 300 - 1.000 dong bat dau tu nam 2012, theo du thao Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi do Bo Tai chinh dang soan thao..

Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit - Ban co dau.
Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit - Ban khong dau.
Sponsored links:

Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit.

Luat Thue bao ve moi truong co hieu luc ke tu ngay 1/1/2012. Bo Tai chinh da thanh lap Ban soan thao va To bien tap nghien cuu xay dung du thao Nghi quyet cua Uy ban thuong vu Quoc hoi ve viec ban hanh bieu thue.

Tai dieu 8 Luat Thue quy dinh: “Can cu vao Bieu khung thue quy dinh tai khoan 1 Dieu nay, Uy ban thuong vu Quoc hoi quy dinh muc thue cu the doi voi tung loai hang hoa chiu thue.

Theo du thao, cac loai xang, dau se bo muc phi hien hanh, thay vao do la thue bao ve moi truong. Muc thue dung bang phi xang dau dang ap dung khi tinh co cau gia ban le la 300-500 dong mot lit doi voi cac loai dau, con xang la 1.000 dong.

Moi lit xang, nguoi tieu dung se phai tra 1.000 dong tien thue bao ve moi truong. Khoan phi xang dau hien tai (1.000 dong moi lit) se duoc thay the boi khoan thue tren. Anh: Hoang Ha.

De an Luat Thue bao ve moi truong duoc "nang len, dat xuong" trong rat nhieu cuoc hop nam 2010 moi di den thong nhat. Luc dau, Bo Tai chinh du thao muc thue doi voi mat hang xang la 6.000 dong moi lit, con mat hang dau la 4.000 dong. Tuy nhien, nhieu y kien cho rang, viec danh thue cao nhu vay se anh huong tieu cuc den nguoi tieu dung nen co quan nay da tien hanh chinh sua ha muc thue nay xuong thap hon.

Bo Tai chinh cho rang, nam 2011, kinh te vi mo con nhieu yeu to bat on, nguy co lam phat cao con tiem an, cung voi viec tiep tuc thuc hien dan co che gia thi truong doi voi than, xang dau. Do do, viec thu thue bao ve moi truong se co nhung tac dong khong thuan loi den mat bang gia vao dau nam 2012. De on dinh kinh te vi mo, tao moi truong kinh doanh thuan loi cho cong dong doanh nghiep, khong gay tac dong lon den san xuat va doi song xa hoi, muc thue 300 dong, 500 dong va 1.000 dong nay duoc coi la phu hop va khong lam thay doi co cau gia ban le.

Theo du thao nay, mat hang chiu thue suat cao nhat la tui nilong, voi muc 40.000 dong moi kg.

Bo Tai chinh cho biet, mat hang tui nilong duoc xac dinh la hang hoa gay o nhiem moi truong nghiem trong. Hien nay, tai cac sieu thi, cho, hau het nguoi ban hang phat mien phi cac loai tui nilong, do gia cua tui nilong qua re. Vi vay, de thay doi hanh vi cua nguoi su dung, gop phan nhanh chong giam o nhiem moi truong tu nhung hanh vi xa thai tui nilong da qua su dung, du thao dang de xuat muc thu thue bao ve moi truong voi mat hang nay la 40.000 dong moi kg.

Sponsored links:

Theo vnexpress.net

Updated: 23/01/2011 | Views: 0 | Comments: 0

Read full: Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit

Post your comment about Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit go to this page.

Read more about Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit

Your comment will be displayed here Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit. Comment title Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit . Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit Tap Chi Kinh Doanh in category Thong Tin Thi Truong.

Comments on Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit!

Ban co y kien gi ve bai viet Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit ban tai day.

Older than Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit in Thong Tin Thi Truong

Dao quat Ha Noi tang gia vi troi ret dam (23/1/2011)Lai suat dola lap dinh moi 6,3% mot nam (22/1/2011)Gia vang trong nuoc venh 1,4 trieu so voi the gioi (22/1/2011)Gia rau xanh tang vot, thit giu gia (20/1/2011)Gia vang tiep tuc giam (20/1/2011)Vang 'roi' xuong day cua 2 thang (19/1/2011)Vang va USD cung rot gia (18/1/2011)Gia mat bang ban le Ha Noi - TP HCM cung ha nhiet (17/1/2011)Gia vang tiep tuc giam nhe (17/1/2011)Thi truong vang phuc hoi (17/1/2011)

Newer than Xang co the chiu thue bao ve moi truong 1.000 dong moi lit in Thong Tin Thi Truong

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 65.55.213.67, 03 February, 2013 01:28:28 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).